Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite učestvovali u radionici kojom je obilježen 13. oktobar, Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

Kao i svake godine (i ove), povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, Federalna uprava civilne zaštite, u organizaciji UN-a u Bosni i Hercegovini, učestvovala je u radionici s ciljem da se podigne svijest o menadžmentu za prevenciju rizika, upozna dobra međunarodna praksa te unaprijedi razmjena informacija i iskustava u ovoj oblasti.

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se (prvi put u BiH 2012. godine) svake godine 13. oktobra, na osnovu rezolucije Generalne skupštine UN-a iz 2009. godine.

{loadposition 14102015}

Nažalost, ovih godina smo bili svjedoci požara i poplava, i svih nedostataka sistema za odgovor na prirodne nepogode u BiH.

Zajedno sa još 70 država svijeta, i Bosna i Hercegovina učestvuje u procesu izrade nacionalnih platformi za smanjenje rizika od katastrofa. Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u saradnji s Ministarstvom sigurnosti i ostalim ključnim akterima, kao što su dvije entitetske uprave civilne zaštite, u ovom slučaju Federalne uprave civilne zaštite, pomaže BiH da postane otpornija na katastrofe i da okruženje u kojem građani BiH žive bude sigurnije.

Kroz razne projekte bi trebalo, a to se i čini, podržati preventivne aktivnosti, kao što su aktivnosti platforme za smanjenje rizika od katastrofa čiji je primarni cilj pomicanje fokusa s odgovora na nesreće i zbližavanje različitih institucija koje trebaju da rade na prevenciji.

Važan segment u pogledu smanjenja rizika od katastrofa je organiziranje efikasnog sistema zaštite i spašavanja, uključujući jačanje mjera prevencije, izgradnju kapaciteta i opremanje struktura zaštite i spašavanja, procjenu rizika, planiranje, obučavanje i izvođenje vježbi radi provjere stepena spremnosti djelovanja u slučaju katastrofa.

Zbog svega navedenog i dalje je potrebno jačati kapacitete CZ. Međudržavna saradnja u oblasti vanrednih situacija ili zaštiti i spašavanja je jako bitna jer i uređenije i bogatije zemlje u svijetu ne mogu same da adekvatno odgovore izazovima u ovakvim situacijama.

FUCZ svjesna je da je zbog toga neophodno proširiti znanje i pristup katastrofama kako bi se one mogle prevenirati.

Zbog toga su se pripadnici FUCZ obučavali (i obučavaju) na raznim kursevima, obukama, seminarima, vježbama (Njemačka, Turska, Makedonija, Crna Gora, Slovenija, Belgija, Portugal…) kako bi bili spremni i obučeni i za ovakve zadatke.

Upravo se radi o obukama koje se tiču spašavanja i zbrinjavanja stanovništva kod i nakon katastrofa.

– Trening i vježba „Gašenje šumskih požara“ Kolašin, Crna Gora 2015

– Vježbe IPA CAMPEX 2015 organizirane od 15. do 19. juna 2015 u Skoplju, Republika Makedonija u okviru Programa IPA 2 o državnoj suradnji sa zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima

IPAII Newsletter No6