Materijal i oprema za zaštitu od koronavirusa (Covid-19) koji je po naredbama FŠCZ isporučen od 16. marta do 31. maja 2020.

Materijal i oprema za zaštitu od koronavirusa (Covid-19) koji je po naredbama FŠCZ  isporučen od 16. marta do 31. maja 2020.

Na osnovu člana 108. Zakona o  zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te člana 18. Poslovnika o radu Federalnog štaba civilne zaštite i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (Covid-19) na području Federacije BiH od 16.03.2020. godine, Federalni štab civilne zaštite, između ostalog, donio je brojne naredbe u kojima je za njihovu realizaciju bila zadužena Federalna uprava civilne zaštite.

Postupajući po tim naredbama pripadnici FUCZ su od 16. marta do 31. maja 2020. godine isporučili materijal i opremu za zaštitu od koronavirusa (Covid-19), i to transportne medije i briseve kantonalnim zavodima i kliničkim centrima kao krajnjim korisnicima, koja su nabavljena iz sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i vode se na posebnom transakcijskom računu – sredstva za “Zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća”.

Pripadnici FUCZ u istom vremenskom periodu isporučili su i ekstrakcijske briseve i transportne medije kliničkim centrima i bolnicama, koji su nabavljeni iz sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i vode se na posebnom transakcijskom računu – sredstva za “Zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća”.

Isto tako, pripadnici FUCZ isporuči su materijal i opremu za zaštitu od koronavirusa (Covid-19) krajnjim korisnicima koji su nabavljeni iz sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i vode se na posebnom transakcijskom računu – sredstva za “Zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća” otvorenog kao podračun u okviru JRT koja su kumulirana iz prethodnih godina.