Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Unsko-sanskog kantona za dan 20.05.2023. godine, do 15:00 sati

POPLAVE- VODOSTAJI   

Unsko-sanski kanton

Svi vodostaji rijeka, rječica i potoka na području Kantona su i dalje u opadanju.

Podatci koji se odnose na ovaj izvještajni period su primljeni od Službi civilne zaštite općina i gradova na koje se odnosi izvještaj.

Grad Bihać. Na području Grada Bihaća normalizuje se stanje od poplava, vodostaji na mjernim svim mjestima su u opadanju, čime se stvaraju uslovi za čišćenjem objekta od poplava, isušivanjem i provodjenjem dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i priprema za otpočinjanjem evidentiranjem šteta kod prijavitelja od strane Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća na području grada Bihaća.

PRELIMINARNI PODACI O POPLAVLJENIM STAMBENIM I DRUGIM OBJEKTIMA

 • MZ Donje Prekounje, poplavljena su 2 stambena objekta,
 • MZ Kulen Vakuf, poplavljen je 61 stambeni i pomoćni objekat,
 • MZ Srbljani, poplavljeno je 10 stambenih objekata u naselju Kokića jaruga,
 • MZ Jezero Privilica, poplavljeno je 16 stambenih objekata,
 • MZ Ripač, na cijelom području mjesne zajednice poplavljeno je 30-tak stambenih i drugih objekata,
 • MZ Orašac, poplavljena su 3 stambena objekta,
 • MZ Pokoj, poplavljeno je oko 20 stambenih i 15-tak pomoćnih objekata,
 • MZ Martin Brod, poplavljeno je 7 stambenih objekata,
 • MZ Ozimice I, poplavljeno je 60 stambenih objekata,
 • MZ Golubić, poplavljen je 1 stambeni objekat i 5 vikendica,
 • MZ Bakšaiš (naselje Kralje), poplavljeno je 30-tak stambenih i drugih objekata.

PUTNE KOMUNIKACIJE

 • Osposobljena je putna komunkacija Kulen Vakuf – Martin Brod, u naselju Palučci, za za sva vozila.
 • Još uvijek je u prekidu saobraćaj u ul. Velhovska u MZ Pokoj (ul. pored rijeke Une).
 • Prohodna je putna komunikacija u ulicama Regine Atijas i Hasana bega Ivančevića u MZ Jezero-Privilica (radi se o lokalnom putu za 10-tak kuća).
 • U MZ Klokot-Papari još je u prekidu  lokalni put Klokot-Pecikovići.
 • U naselju Vrkašić u prekidu je lokalni put za 10-tak stambenih objekata i u prekidu je lokalni put Vrkašić – Jezine za 20 vikend objekata.
 • Osposobljena je putna komunikacija (lokalni put) Kulen Vakuf – Klisa za sva vozila.

Snabdjevanje stanovništva  električnom energijom je uredno u svim MZ-a, izuzev u MZ Pokoj i naselja Pecikovići u MZ Klokot-Papari gdje još nema uslova za puštanje trafostanice pod napon.

Snabdjevanje vodom za piće je redovno u svim mjesnim zajednicam uz preporuku da se voda za piće prije upotrebe prokuhava.

Vatrogasna jedinica Grada Bihaća vrši sapiranje ulica od blata i pijeska u mjesnim zajednicama: Pokoj, Klokot-Papari i Ribić.

Grad Bosanska Krupa. Na području Grada Bosanska Krupa vodostaji rijeka i rječica su i dalje u opadanju. Rijeke Una i Krušnica su se povukle u svoja korita. Svi putevi su magistralni regionalni putevi su prohdni. Zbog oštećenja kolovoza za saobraćaj je zatvoren lokalni put Bosanska Krupa-Ivanjska. Ekipe civilne zaštite i uposlenici komunalnog preduzeća vrši sapiranje ulica, dok vatrogasna jedinica vrši ispumpavanje vode iz objekata u kojima je ostala voda nakon povlačenja vodotoka u svoja korita.

Grad Cazin. Na području Grada Cazina vodostaji  su opadanju.Svi magistralni i regionalni putevi su prohodni. Zbog oštećenja mosta za saobraćaj je zatvoren lokalni pu Mutnik-Pervizi.

Zbog velikih kišnih padavina aktivirala su se stara i pojavila nova klizišta u naseljima: Donja Koprivna-dva stara klizišta, Skokovi-jedno staro klizište, Pećigrad-dva nova klizišta, Mutnik-2 stara klizišta, Krivaja-dva stara i jedno novo klizište, Šturlić-dva stara klizišta, Tržačka Raštela-dva stara klizišta, Liskovac-jedno staro klizište i Cazin Grad-dva stara i jedno novo klizište.

Općina Sanski Most. Na području ove općine svi vodotostaji su u opadanju i stanje se normalizovalo.

Općina Velika Kladuša. Na području ove općine svi vodostaji su opadanju i stanje se normalizovalo. Došlo je do pojave klizišta u naseljima: Golubovići, Šumatac i Stabandža.

 FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR