Devet predstavnika FUCZ učestvovalo na četverodnevnoj radionici “Odgovor na prirodne i druge nesreće”

Cilj radionice bilo je usvajanje teoretskih i praktičnih znanja usmjerenih na poboljšanje civilno-vojne saradnje na svim nivoima države Bosne i Hercegovine, uspostavljanje što boljeg dijaloga i povećanje stepena koordinacije između institucija, te stvaranje i izgradnja sposobnosti Oružanih snaga BiH, entitetskih civilnih zaštite (FUCZ i RUCZ) i drugih agencija u BiH u odgovoru na različite vrste opasnosti. Pored teoretske obuke koja se odnosila na oblast pripreme i reagovanja institucija u kriznim situacijama, odnosno u slučaju prirodnih i drugih nesreća, učesnici radionice su zajedno realizovali i praktičnu vježbu. Navedena radionica predstavlja nastavak ranije realizovane aktivnosti koja se odnosila na procjenu spremnosti BiH na odogovor u slučaju prirodnih i drugih nepogoda, a koja je realizovana u koordinaciji sa predstavnicima Ekspertnog tima iz SAD.

U skladu sa programom bilateralne saradnje Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država a u okviru realizacije Programa Civilno-vojne spremnosti za vanredne situacije (Civil-Military Emergency Preparedness –CMEP), u Domu OS BiH u Sarajevu od 16. do 20. jula 2018. godine održana je radionica “Odgovor na prirodne i druge nesreće” (Disaster Preparedness Workshop) na kojoj su razmatrane dvije osnovne teme: “Spremnost za djelovanje na prirodne i druge nesreće” i “Industrijski opasni materijal, registar i sprječavanje incidenta”.

Radionica se fokusirala na ključna pitanja procjene vezane za sve prijetnje i odgovore na opasnosti i prikazala sposobnosti, odgovornosti, saradnju i promociju međuagencijske i civilno-vojne saradnje između državnih, entiteskih ministarstava, agencija i organizacija. Radionicu su vodili Inžinjerijski korpus američke vojske (USACE) i US CMEP sa predstavnicima  Agencije za upravljanje vanrednim situacijama države Maryland, čija iskustava će biti od koristi svim učesnicima u cilju unapređenja kapaciteta u BiH za pomoć civilnim strukturama u prirodnim i drugim nesrećama.

Na ovoj radionici, koja je održana u  organizaciji Ministarstva odbrane (MO BiH) i OS BiH, i u saradnji sa Uredom za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD u BiH, pored pripadnika OS BiH, učestvovali su i predstavnici MO BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva pravde BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, predstavnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), Republičke uprave civilne zaštite RS (RUCZ RS) i Distrikta Brčko BiH, kao i predstavnici državnih i entitetskih civilnih institucija, organizacija i agencija čiji je zadatak pomoć civilima u slučaju prirodnih i drugih  nesreća.

Cilj obuke bilo je usvajanje teoretskih i praktičnih znanja usmjerenih na poboljšanje civilno-vojne saradnje na nivou države Bosne i Hercegovine, uspostavljanje što boljeg dijaloga i koordinacije između institucija, te stvaranje i izgradnja sposobnosti Oružanih snaga BiH, Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), Republičke uprave civilne zaštite (RUCZ) i drugih bh. agencija u odgovoru na različite vrste opasnosti.

Obrađene su i teme vezano za Komunikacije u kriznim situacijama kao pripremu za katastrofe i kako koristiti društvene medije (najbolja iskustva) prije i za vrijeme katastrofe, korištenje NICS-a u slučaju nesreća  i opću operativnu sliku, kartografski prikaz i simbole ključne infrastrukture NICS (Next generation incident command system/Komandni sistem za incidente sljedeće generacije) koji omogućava efikasniju i ekspeditivniju razmjenu podataka i informacija između različitih učesnika u sistemu zaštite i spašavanja te olakšava raspoređivanje resursa i ljudstva u uslovima prirodne i druge nesreće kojeg FUCZ aktivno koristi od maja 2017. godine.

Pored teoretske obuke koja se odnosila na oblast pripreme i reagovanja institucija u kriznim situacijama, odnosno u slučaju prirodnih i drugih nesreća, učesnici radionice su zajedno realizovali i praktičnu štabnu vježbu sa scenarijem posljedica hemijskog incidenta.

Scenario vježbe obuhvatao je hemijske incidente, poplave i druge krizne situacije, a urađena je i  analiza zaključaka “Procjene spremnosti za odgovor na prirodne i druge nepogode” (Disaster Preparedness Assessment) koji su nastali kao rezultat aktivnosti realiziranih početkom 2018. godine.

 

Zahvaljujući izuzetno profesionalnom angažmanu članova ekspertnog tima za spremnost u kriznim situacijama (CMEP-Ekspertni tim civilno-vojnog programa spremnosti za procjenu) savezne države Maryland i pripadnika Nacionalne garde Marylanda, koji su pokazali visok stepen motivisanosti, planirani ciljevi obuke su u potpunosti realizovani.

Organizatori radionice su naglasili važnost učešća predstavnika FUCZ i pohvalili njihov visok nivo  znanja i spremnnosi u reagovanju na prirodne i druge nesreće.

Ova obuka se realizuje u skladu sa Planom događaja Mil to Mil za 2018. godinu  a na osnovu  Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva odbrane BiH i Nacionalne garde Maryland.