4 april – Međunarodni dan borbe protiv mina

Protivminske aktivnosti FUCZ od početka 2020. godine do danas

 

Generalna skupština Ujedinjenih Nacija (UN) objavila je 8. decembra 2005. godine da će svake godine 4. aprila obilježavati Međunarodni dan borbe protiv mina kao podsjetnik globalnoj zajednici da mine, municija i neeksplodirana ubojna sredstva, naslijeđeni iz vremena konflikata i ratova, i dalje povređuju i ubijaju hiljade ljudi širom svijeta, uključujući i djecu. Njima su u preko 80 zemalja svijeta zagađena polja, šume, putevi, staze, pa su zbog toga stanovništvu uskraćena poljoprivredna dobra i onemogućeno zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba. Međunarodni dan borbe protiv mina, između ostalog, ima za cilj da podigne nivo svjesnosti o minama, ali i da obilježi napredak koji je do sada postignut u nastojanjima da ih se potpuno iskorijeni.

 

BiH  – jedna od minski najugroženijih zemalja u svijetu

 

U Bosni i Hercegovini je do danas pronađeno 136.148 minsko-eksplozivnih sredstava.
Od posljedica minskih nesreća stradalo je 1.766 osoba, od čega 617 smrtno. Od ovog broja 115 je deminera (53 smrtno). Opasnost je potvrđena u 118, od ukupno 145 općina u BiH. Pretpostavlja se da se unutar 1.421 ugrožene zajednice još uvijek nalazi više od 180.000 minsko ekplozivnih sredstava. Trenutna veličina minski sumnjive površine u BiH iznosi 957,14 km2 ili 1,96% u odnosu na ukupnu površinu BiH. Prema dosadašnjim analizama, BiH je jedna od minski najugroženijih zemalja u svijetu, dok je ogroman ekonomski gubitak zbog nekorištenja minsko sumnjivih područja. Krajem prošle godine BiH je produžen rok za uklanjanje preostalih minsko eksplozivnih sredstava, prema Otavskoj konvenciji potpisanoj  1997. godine, sa više od 160 ostalih zemalja pogođenih istim problemom. Ovim dokumentom je precizirano da sva preostala minska polja u zemlji budu očišćena do 2027. godine u skladu sa postojećom Strategijom protivminskog djelovanja u BiH.

 

Protivminske aktivnosti FUCZ u 2020. godini…

 

Međunarodni dan borbe protiv mina i ove godine (kao i prošle) dočekujemo sa velikim izazovom u kojem se nalazi cijeli svijet. Pandemija virusa COVID-19, nažalost, prisutna je i u BiH a na snazi su mnogobrojne mjere ograničenja kretanja građana kako bi uz što manje posljedica svi zajedno uspjeli da prevaziđemo ovaj veliki izazov u kojem se već drugu godinu nalazimo.

U sklopu priprema za deminersku sezonu u 2020. godini FUCZ je tokom februara 2020. godine, na osnovu Instrukcije BH MAC-a, izvršila doobuku operativnog osoblja za izvođenje protivminskih akcija. Krajem februara 2020. godine počeli su radovi na deminerskim radilištima na kojima su to uslovi dozvoljavali. Zbog  povoljnih vremenskih prilika početkom marta 2020. godine većina deminerskih timova FUCZ angažovani su na realizaciji zadataka na području Hercegovačko-neretvanskog kantona (Zaušje, Budisavina, Njivice–Bošnjakovina u Općini Stolac, Svačići u Mostaru).

Pored problema sa produžetkom roka važenja akreditacije za izvođenje aktivnosti na provedbi PMA, na realizaciju operativnog plana deminiranja FUCZ za 2020. godinu značajno je uticao i COVID-19 jer su demineri FUCZ bili angažovani i na otklanjanju posljedica pandemije po naredbi Federalnog štaba civilne zaštite. Radovi na započetim deminerskim zadacima nastavljeni su 01.06.2020. godine i trajali su do druge polovine decembra 2020. godine. Deminerski timovi FUCZ na 22 deminerska zadatka, metodama manuelnog deminiranja, mehaničke pripreme i pregiranja tretirali su ukupno 893.151 m² rizične površine. U potpunosti su završeni radovi na 13 deminerskih zadataka koji su predati lokalnim zajednicama na upotrebu i korištenje, dok će se na devet deminerskih zadataka deminerski radovi nastaviti i u 2021. godini. Na zadatku MSP Una, od ukupno 35 predviđenih ciljanih/sistematskih istraga u potpunosti su završeni radovi na dvije ciljane istrage i pet sistematskih istraga, čime je redukovana površina od 53.503 m². Na deminerskim zadacima koje su relizovali timovi FUCZ pronađeno je i uništeno 39 komada protivpješadijskih mina i 229 neeksplodiranih ubojnih sredstava. Od ukupnog broja deminerskih zadataka 13 je u funkciji održivog povratka, dva se odnose na infrastrukturu (vodosnabdijevanje, trase puteva, deponija smeća), tri su u funkciji razvoja poljoprivrede, te četiri zadatka na kojem je trebalo izvršiti ekshumaciju posmrtnih ostataka žrtava rata (po zahtjevu Tužilaštava, odnosno Instituta za nestale osobe BiH).

Osim toga, timovi za uništavanje eksplozivnih sredstava FUCZ su tokom 2020. godine realizovali 1530 zadataka pri čemu su uklonili ili uništili 44 PT mine, 635 PP mina, 4958 komada različitog NUS-a, 330 različitih upaljača i detonatora, 44,9 kg eksploziva i 44.735 komada municije kalibra do 14,5 mm. U ovom periodu FUCZ je realizovala nekoliko složenih zadataka kao što su deminiranje zahtjevnih projekata u Općini Vogošća (pored minsko-eksplozivnih sredstava pronađen je i veliki broj kasetne municije), deminiranje po zahtjevu Instituta za nestala lica BiH na području Zavidovića, uklanjanje eksplozivnih sredstava iz jama u Gračanici, Živinicama i Tomislavgradu, izviđanje ranije neidentifikovane lokacije kontaminirane minama na nepristupačnom terenu iznad lokaliteta Svinjskih vrela na Treskavici, uklanjanje eksplozivnih sredstava odbačenih u bunar u Goraždu, uklanjanje plamene avio-bombe PLAB-100 na lokaciji Brateljevići u općini Kladanj itd.

 

 … i u prvom kvartalu 2021. godine

 

U sklopu priprema za deminersku sezonu u 2021. godini FUCZ je tokom februara 2021. godine realizovala doobuku deminera uoči početka deminerske sezone 2021. godine, čime su se stekli uslovi za početak aktivnosti na deminerskim radilištima. Početkom marta 2021. godine nastavljeni su radovi na deminerskim zadacima koji su započeti u 2020. godine, a, po zahtjevu JP Autoceste FBiH, otvoren je zadatak “Mostar jug Buna” na trasi koridora Vc na kome su angažovana tri deminerska tima FUCZ kako bi bio završen do kraja aprila ove godine.

Pored ovog zadatka u Mostaru, trenutno se izvode radovi na još jednoj dionici koridora Vc u Općini Maglaj (Medakovo) koji bi trebao biti završen do kraja juna 2021. godine. Također su nastavljeni radovi na zadatku vraćanja površine (land release) u Bihaću čijom realizacijom će biti predata na korištenje javnom preduzeću NP “Una”. Radovi su nastavljeni i na zadacima u općinama Odžak, Vogošća i Travnik.

Humanitarno deminiranje od strane deminerskih timova FUCZ u prvom kvartalu 2021. godine realizovano je na zadacima u Travniku, Maglaju, Odžaku, Vogošći, Mostaru i Bihaću. U prva tri mjeseca 2021. godine ukupno je tretirano 75.000 m² sumnjive površine pri čemu  su pronađene i uništene dvije protivpješadijske mine i četiri neeksplodirana ubojna sredstva. U 2021. godini, pored završetka radova na započetim zadacima, planirano je otvaranje projekata metodom land release (vraćanje površine) u Ilijašu Usori i Foči u FBiH, čime bi se težište rada deminerskih timova FUCZ prebacilo na ovaj koncept.

Iako su demineri FUCZ u proteklom periodu jednim dijelom čišćenje minskih polja zamijenili zadacima na kojima su pomagali u spašavanju ljudskih života u borbi protiv širenja korona virusa (COVID-19) svjesni su da živimo okruženi minskim poljima  i da je izuzetno važno što su se vratili deminerskim zadacima kako bi obezbijedili građanima život bez mina.