WACOM

“Upravljanje vanrednim situacijama u slivu rijeke Save

(Water Contingency Management in the Sava River Basin) – WACOM

– Sažetak informacija –

Podloga projekta

Ključni izazov projekta WACOM je nedostatak koordiniranog odgovora na vanredne situacije kod akcidentnog zagađenja i poplava prekograničnih vodotoka u slivu rijeke Save. Takva situacija je prijetnja za ljude, okoliš i svo korištenje vode u slivu. To bi trebalo riješiti poboljšanim prekograničnim kapacitetom za suprostavljanje u vanrednim situacijama.

WACOM će omogućiti razvoj mehanizama reagovanja (pripravnost), ondje gdje su neke komponente već implementirane, tj. postoji sistem predviđanja poplava za sliv rijeke Save, dok komponenta odgovora još uvijek nedostaje.

Transnacionalna, kao i međusektorska interakcija između službi za upravljanje vodama i upravama/službama civilne zaštite također je utvrđena kao nužnost. Oni će imati podršku putem poboljšanog okvira operativnog odgovora i alata za brzo reagovanje. To će se provesti projektom WACOM, što će dovesti do koordiniranih mjera odgovora i poboljšane interoperabilnosti svih uključenih institucija.

Procesom usklađivanja definisaće se detaljni postupci sаradnje i razviti operativni alat. Ispitaće se i provjeriti pilot akcijama. Konačno, biće pripremljena i strategija implementacije. Na taj će se način postaviti platforma za poboljšanu saradnju, koja će biti usklađena s drugim sporazumima i EU postupcima – tj. mehanizmom EU za civilnu zaštitu. Projekt će se temeljiti na već usvojenim protokolima, nadograđujući ih inovativnim paketom alata koji pomaže saradnju i zajedničku informisanost o stanju te na taj način poboljšava pripremljenost i implementaciju mjera prekograničnog odgovora, što će se provjeravati interaktivnim učenjem i pilot akcijama, a u završnoj fazi projekta, to će se predložiti u strategiji implementacije.

Glavni cilj projekta

Glavni cilj projekta je smanjenje okolišnih rizika povezanih sa akcidentnim zagađenjem i poplavama, posebno onih s potencijalnim prekograničnim uticajem, poboljšanom saradnjom ključnih aktera i zajednički razvijenim zajedničkim operativnim sistemom za aktiviranje protokola upravljanja akcidentima u slivu rijeke Save. Osim smanjenja rizika, projekt će donijeti i ukupnu poboljšanu transnacionalnu saradnju na slivu rijeke Save koja zahtijeva posebnu pažnju, razvijajući poboljšane veze među ljudima, institucijama i zemljama. To će rezultirati značajnom optimizacijom primijenjenih resursa. Sliv rijeke Save primjer je velikog sliva kojeg dijeli nekoliko zemalja. Uz saradnju na tako važnom pitanju kao što je akcidentno zagađenje i mehanizam reagovanja na poplave, projekt će pružiti demonstrativni model za druge riječne slivove koji pripadaju slivu rijeke Dunav, ali i šire.

Ciljevi projekta čvrsto se temelje na postojećoj situaciji u području prekogranične saradnje u vezi s mehanizmima reagovanja u slučaju akcidentnih zagađenja i poplava u slivu rijeke Save, definisanim bilateralnim protokolima o saradnji između organa civilne zaštite.

Protokoli nisu rađeni posebno za katastrofe i još ne definišu posebne postupke. Pored bilateralnih protokola, Savska komisija ima i protokole koji se odnose na upravljanje nesrećama u slivu rijeke Save (o zaštiti od poplava – 2015., o sprječavanju zagađenja vode uslijed plovidbe – 2017. i o upravljanju vanrednim situacijama – 2020.). Oni su povezani s operativnim sistemima koji su već u funkciji (Sava GIS, Sava HIS, Savski sistem za predviđanje i upozoravanje na poplave), čineći platformu za projekt.

Projekt WACOM pružiće promjenu s bilateralnih i multilateralnih protokola na operativni sistem, aktivirajući te protokole, čineći ih efikasnima, usredsređujući se na dinamičku informisanost o stanju koju dijele sve zainteresovane strane, razvijenu u transnacionalnom i međuinstitucionalnom okruženju projekta WACOM.

Glavni rezultat projekta

Glavni rezultat WACOM projekta su smanjeni rizici izazvani akcidentnim zagađenjem i poplavama transnacionalnih dimenzija jačanjem transnacionalne i međusektorske saradnje među institucijama, posebno vladinim institucijama (odgovornim za upravljanje vodama i poplavama te civilnu zaštitu) koje upravljaju stepenom pripravnosti i odgovorom na poplave i akcidentno zagađenje. Nedavne poplave (2014.) u slivu rijeke Save i akcidentno zagađenje na rijeci Spreči (2018.) dokazali su veliku potrebu za efikasnim odgovorom, što je podržano prekograničnim protokolima koje je izradila Savska komisija. Da bi se postigao očekivani rezultat, protokoli zahtijevaju i izradu detaljnih sporazuma, planova, alata i strategije implementacije, što sve dovodi do poboljšanog, efikasnijeg i produktivnijeg odgovora u slučaju prirodnih (poplava) i katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem (akcidentno zagađenje). Poboljšani kapacitet za suprotstavljnje često je zanemarena komponenta u ukupnom smanjenju rizika koji uvijek naglašava opasnost i ranjivost.

To će dovesti do:

  • Poboljšane pripremljenosti i upravljanja odgovorima (kapacitet za suprotstavljnje) svih uključenih zainteresiranih strana tokom incidenata sa zagađenjem i poplavama s poboljšanom definicijom uloga i zadacima za reakciju.
  • Izgradnje kapaciteta i transnacionalnog dijaloga zainteresovanih strana koji definišu zajedničko operativno okruženje svih zainteresovanih
  • Razvoja integrativnih alata koji omogućuju veću efikasnost, a time i djelotvorniju transnacionalnu pripravnost i odgovor u slučaju katastrofa vezanih uz vode, posebno zajedničku informisanost o situaciji.
  • Popunjavanja uočene praznine između dva stuba institucija za poplave i za odgovor na akcidentno zagađenje – složenost transnacionalnog odgovora na istom riječnom slivu dodatna je složenost – saradnja između institucija za upravljanje vodama i institucija za upravljanje u katastrofama (npr. civilna zaštita) nameće još jedan izazov, kojim će se baviti projekt.

Partneri projekta:

Partneri projekta:

Univerzitet u Ljubljani (SI), vodeći partner

Direkcija Republike Slovenije za vode,  Hidroelektrarne na donjoj Savi (SI)

Hrvatske vode, Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod (HR)

Savska komisija (međunarodni)

Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR, Federalna uprava civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske (BA)

Institut za vodoprivredu ”Jaroslav Černi” (RS)

Pridruženi strateški partneri:

Hrvatski državni hidrometeorološki zavod (HR)

ICPDR (međunarodni)

Agencija za vodno područje rijeke Save, Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske, Javna ustanova Vode Srpske, Luka Brčko (BA)

JVP Srbijavode, Republički hidrometeorološki zavod Srbije, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu , Republička direkcija za vode (RS)

Trajanje

juli 2020. – decembar 2022.

Troškovi

1.570.581,00 EUR

Više informacija dosupno je na DTPFacebook i Twitter