Zaštita i spašavanje

 1. Uredba o Federalnom štabu civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, br. 54/03, 38/06, 74/07 i 63/11);
  1.1 Uredba o izmjenama uredbe o Federalnom štabu civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“ broj 22/20).
 2. Uredba o osnovama i mjerilima za utvrđivanje zdravstvene i psihofizičke sposobnosti građana za učešće u zaštiti i spašavanju i obučavanju za civilnu zaštitu („Službene novine Federacije BiH“, broj 23/04);
 3. Uredba o visini i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu pomoć u civilnoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 23/04);
 4. Uredba o načinu davanja i vraćanja materijalnih sredstava uzetih za potrebe civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, br. 23/04 i 38/06);
 5. Uredba o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, br. 11/20);
 6. Uredba o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od  prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14);
 7. Uredba o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa („Službene novine Federacije BiH“, br. 21/05 i 59/07);
 8. Uredba o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 58/06, 40/10, 14/12,  66/12 i 11/17);
  8.1 Uredba-o-izmjeni-uredbe-o-organizovanju-sluzbi-zastite-i-spasavanja-federacije-bih-sluzbene-novine-federacije-bih-broj-20-20/;
  8.2 Uredba o dopuni uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 43/21)
 9. Uredba o organiziranju federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 77/18);
  9.1 Uredba o izmjenama i dopunama uredbe uredbe o organizovanju federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/21).
 10. Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara („Službene novine Federacije BiH“ broj 8/11).

Zaštita od požara i vatrogastvo

 1. Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/11);
 2. Uredba o uniformi, nazivima funkcija i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama, ovlaštenja starješina tih jedinica, zaštitnoj i radnoj odjeći i opremi vatrogasaca („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/11);
 3. Uredba o pravilima službe za profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/11);
 4. Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva („Službene novine Federacije BiH“ br. 93/12 i 105/14);
 5. Uredba o tehničkim uslovima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova u vezi sa školovanjem vatrogasaca u srednjim školama („Službene novine Federacije BiH“, broj 78/15).