Zaštita i spašavanje

 1. Uredba o Federalnom štabu civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 54/03, 38/06, 74/07 , 63/11 i 22/20);
 2. Uredba o osnovama i mjerilima za utvrđivanje zdravstvene i psihofizičke sposobnosti građana za učešće u zaštiti i spašavanju i obučavanju za civilnu zaštitu („Službene novine Federacije BiH“, broj 23/04);
 3. Uredba o visini i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu pomoć u civilnoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 23/04);
 4. Uredba o načinu davanja i vraćanja materijalnih sredstava uzetih za potrebe civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 23/04 i 38/06);
 5. Uredba o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/20);
 6. Uredba o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od  prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14);
 7. Uredba o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/05 i 59/07);
 8. Uredba o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 58/06, 40/10, 14/12, 66/12, 11/17, 20/20, 43/21 i 18/23);
 9. Uredba o organiziranju federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 77/18 i 33/21);
 10. Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara („Službene novine Federacije BiH“ broj 8/11).

Zaštita od požara i vatrogastvo

 1. Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/11);
 2. Uredba o uniformi, nazivima funkcija i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama, ovlaštenja starješina tih jedinica, zaštitnoj i radnoj odjeći i opremi vatrogasaca („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/11);
 3. Uredba o pravilima službe za profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/11);
 4. Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva („Službene novine Federacije BiH“ broj 93/12 i 105/14);
 5. Uredba o tehničkim uslovima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova u vezi sa školovanjem vatrogasaca u srednjim školama („Službene novine Federacije BiH“, broj 78/15).