Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 30./31.05.2023. godine, do 10:00 sati

POPLAVE- VODOSTAJI 

Agencija za vodno područje rijeke Save

 Prestankom padavina tokom protekle noći uslovilo je stagnaciju i blago opadanje vodostaja na većini hidrološki stanica na srednjem i donjem dijlu sliva rijeke Bosne. Izuzetak je rijeka Spreča gdje se bilježi porast vodostaja na HS Karanovac zbog ispuštanja vode na akumulaciji Modrac. Tokom današnjeg i narednih dana očekuje se nestabilno vrijeme, ali količina padavina nebi trebala izazvati ozbiljne posljedice.

Prema rezultatima simulacija prognostičkih sistema, očekuje se povlačenje vode u korita i stabilizacija vodostaja u rijekama.

Na svim ostalim stanicama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH uglavnom se bilježi opadanje vodostaja i normalno hidrološko stanje. Blagi porast vodostaja je na neposrenom slivu rijeke Save u Odžačkoj i Srednjoj Posavini. Prema trenutnim rezultatima simulacije prognostičkih sistema prognozira se stabilno hidrološko stanje i na ovom području.

 Unsko-sanski kanton

Vodostaj rijeke Sane je u normalnim granicama i iznosi 201 cm, (kritična tačka je 311 cm).

Vodostaj rijeke Une je u normalnim granicama i iznosi 52 cm, ( kritična tačka je 100 cm).

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u stagnaciji duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 h:

Bosanski Brod……………………………     648 (pripremno stanje), jučer 663,

Bosanski Šamac………………………..      538 (normalno stanje), jučer 540

Orašje…………………………………….      750 (normalno stanje), jučer 754.

 Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7 sati bio je 199,71  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za 10 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 68,90 m3/s.

Nivo vodostaja na rijeci Spreča mjerno mjesto Karanovac u 7 sati je 315 cm (redovne mjere odbrane od poplava se poduzimaju na 300cm)

Rijeka Tinja, mjerno mjesto Srebrenik je 85cm (redovne mjere odbrane od poplava se poduzimaju na 390cm.)

Općina Čelić. Dana 30.05.2023godine uslijed obilnih padavina koje su zahvatile područje općine Čelić u večernjim satima došlo je do izlijevanja svih vodotoka. Prema podacima sa terena najteže je stanje u naseljima Čelić, Brnjik, Lukavica, Ratkovići i Šibošnica. Prema prvim podacima sa terena 30 stambenih objekata je pod vodom i još više pomoćnih objekata, brojni lokalni putevi su u totalnom prekidu kao i nekoliko mostova koji su uništeni.

Općinski štab Civilne zaštite na održanom sastanku u 21:00 analizirajući stanje na području općine Čelić donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode izazvane poplavama.

Grad Živinice. Dana 30.05.2023. godine uslijed naglih i obilnih padavina na području Grada Živinica došlo je do porasta lokalnih vodotoka kao i plavljenja više stambenih objekata. Prema izvještaju operativnog centra Civilne zaštite najviše su ugrožena područja MZ Strašanj, Repuh, Gračanica.

-MZ Centar, Strašanj (punjenje vreća sa pjeskom te postavljanje zečijih nasipa radi odbrane stambenih objekata)

-MZ Repuh (privremeno  izmještanje porodice kod roditelja zbog plavljenja objekta)

-MZ Gračanica (plavljenje stambenog objekta i plastenika, izvršeno izmještanje porodice na gornju etažu.

Grad Lukavac. Uslijed naglih padavina u Gradu Lukavac došlo je do plavljenja vise stambenih objekata u MZ Hrvati, MZ Huskići, Lukavac Mjesto, Lukavac Grad.

Grad Gračanica. Uslijed obilnih kišnih padavina, te bujičnih lokalnih potoka, kao i oborinskih voda, došlo je  do izlijevanja više lokalnih potoka i rječica. U MZ Doborovci  (zaseok Piragići), MZ Prijeko Brdo, MZ Džakule  na više lokacija su oštećene lokalne ceste i putevi.

Spreča se izlila iz korita na području od Miričine (Jaruge), Donja Orahovica (Ibrića Polje), Donja Lohinja uz Cestu M-4, i dijelovi u MZ Pribava, tako da je preko 30 ha  zasijanog poljoprivrednog zemljišta pod vodom.

Grad Gradačac. Juče je u poslijepodnevnim satima, zbog velike količine kišnih padavina došlo je do plavljenja nekoliko stambenih i pomoćnih objekata na područjima MZ Kerep i Srnice Donje. CZ je bila na terenu i intervenisala kroz podjelu vreća i obezbjeđenje pijeska za punjenje istih.

Grad Tuzla. Oborinske vode na području Grada Tuzla uzrokovale su plavljenje saobraćajnica na više lokacija. U MZ Solana došlo je do urušavanja zemlje u Moluški potok. Služba CZ je intervenisala.

Općina Doboj Istok. Uslijed porasta vodostaja rijeke Spreče i lokalnih vodotoka poplavljeno je oko 5 ha zemljišta u priobalnom području.

 Kanton Sarajevo

Općina Centar. Dana, 30.05.2023.godine, uslijed obilnih kišnih padavina u kasnim poslijepodnevnim satima došlo je do pojave bujičnih poplava na području mjesne zajednice Nahorevo. Došlo je do izlijevanja iz korita  Koševskog potoka koji je poplavio više stambenih i pomoćnih objekata, te oštećenja putnih komunikacija, začepljenja odvoda i šahtova. Općinska služba civilne zaštite je odmah angažovala svoje organizovane strukture zaštite i spašavanje sa neophodnim građevinskim mašinama na otklanjanju i saniranju posljedica od bujičnih poplava.

Odmah po  nastanku bujičnih poplava, Općinska služba civilne zaštite Centar se obratila Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo sa zahtjevom da joj se dodjeli određeni broj vreća za pijesak. Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo iz svojih rezervi odmah je dodijelila 200 vreća za pijesak Općinskoj službi civilne zaštite Centar, te je obavijestila da su određene strukture zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo stavljene u pripravnost i da su spremne na njihovo traženje da se sa ljudstvom i mehanizacijom angažuju na području pogođenom bujičnim poplavama.

U toku današnjeg dana općinske strukture zaštite i spašavanja će nastaviti sa aktivnostima na otklanjanju posljedica od bujičnih poplava.

Općina Hadžići. U toku jučerašnjeg dana sve općinske organizovane strukture zaštite i spašavanja, kao i određene struktture zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo su bile angažovane sa ljudstvom i neophodnom mehanizacijom na otklanjanju i saniranju posljedica od bujičnih poplava na području mjesnih zajednica Grivići, Drozgometva, Vranići i Hadžići. Također, su započete aktivnosti na procjeni šteta koje su prouzrokovale bujične poplava na pogođenom području.

U toku današnjeg dana općinske strukture zaštite i spašavanje će nastaviti sa aktivnostima na saniranju posljedica od poplava na pogođenom području.

Hercegovačko-neretvanski kanton

 Vodostaj rijeka na području Hercegovačko-neretvanskog kantona su u svojim koritima.

Zeničko-dobojski kanton

 Općina Olovo. Jaka kiša koja je padala prouzrokovala je bujice koje su nanijele štete na loklanom putu u mjestu Olovske Luke. Radi se na uklanjanju nanosa na putevima i sanaciji.

Prijavljen je nestanak muške osobe 30. 05. 2023. godine u 21h mjesto Čunište. Na terenu su  ekipe GSS Zavidovići, GSS Novi Grad Sarajevo, GSS Tuzla i GSS Zenica sa K9 Atos.

Grad Zavidovići. Jaka kiša koja je padala nije pričinila veću štetu, izuzev manjih problema u odvijanju saobraćaja kroz pojedine gradske ulice usljed nemogućnosti odvodnih šahtova da prime brzo veću količinu vode. Pored toga došlo je i do porasta nivoa vodostaja na svih rijekama na područja Grada, naročito rijeke Gostović, ali nije zabilježeno izlijevanje na putne komunikacije i prekid istih. Do trenutka slanja izvještaja nemamo prijava o nastaloj šteti.

Općina Tešanj.  Zbog obilnijih padavina došlo je do značajnijeg povećanja vodostaja na svim vodotocima na području Općine. Pored ozbiljnijih padavina nisu zabilježena izlivanja vode iz korita i ugrožavanja stambenih i drugih objekata. Maksimalno zabilježeni vodostaj Usore je zabilježen sinoć u 21:00 sat i iznosio je 277 cm. Služba civilne zaštite je u skladu sa obavještenjem o prognozi vanrednog hidrološkog stanja izdala upozorenje stanovništvu na preduzimanje potrebnih preventivnih mjera u cilju smanjenja uticaja mogućih poplava. Također, Služba civilne zaštite je putem Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) tokom cijele noći pratila stanje na terenu, te vršila obilazak terena. Nisu zabilježene intervencije ekipa PVJ usljed izlivanja vodotoka. Zbog promjenjive vremenske situacije i dalje su na snazi sve preporuke Službe civilne zaštite, te se i ovom prilikom poziva stanovništva na preduzimanje preventivnih mjera zaštite od poplava u skladu sa izdatim preporukama.

Općina Maglaj. 30.05.2023.g Zbog obilnijih padavina došlo je do plavljenja podvožnjaka te do obustave saobraćaja. Pročepljeni su odvodi i saobraćaj je ponovo uspostavljen. Ekipe su na terenu i prate situaciju.

 Srednjobosanski kanton

 Usljed jakog i kišnog nevremena Općinska služba civilne zaštite Vitez je u suradnji sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima: Vitez i Stari Vitez,  vršila  ispumpavanje vode iz: UTD Best -garaža; Auto-moto- Novaci; Sivrino Selo i Dubravica.

Svi vodotoci na području Kantona su u stagnaciji.                                      

Kanton 10

 Grad Livno. Gradonačelnik Livna na prijedlog Štaba civilne zaštite grada Livna donio je Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće uzrokovane obilnim kišnim padavinama

na dijelu područja grada Livna i to za naseljena mjesta: Žabljak, Guber, Prolog, Lištani, Čelebič, Sajković, Prisap, Priluka, Kablići i Zastinje.

POŽARI 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:35 do 13:30 sati, u Donjoj Jasenici, gdje je gorjela trava i rastinje,

– od 21:40 do 22:20 sati, na Putu za Raštane, gdje su gorjele gume i otpad,

– od 05:47 do 06:02 sati, u ulici Biskupa Čule, gdje je gorio automobil.

 KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Općina Banovići

U protekla 24 sata bilo je 4 prijave vezano za kišne padavine koje su prouzrokavale određene prijave građana, a sastoje se vezeno za slijedeće:

  • Klizište u MZ Podgorje naselje Veseli Brijeg, a isto bi moglo ugroziti najmanje 3 stambena objekta.
  • Poplava (oborinske vode) u MZ Grivice naselje Ekonomija, a ista plavi okućnicu i plastenike.
  • Klizište (ponovljena prijava) u MZ Grad III naselje Brezici, a isto je uništilo putnu komunikaciju – ulicu u čijoj se blizini nalaze i stambeni objekti.
  • Oštećenje makadamskog puta u (onemogućen normalan pristup stambenim objektima) MZ Grivice naselje Centar.
  • Klizište u MZ Repnik naselje Mačkovac, a isto direktno ugrožava vikend objekat.

Općina Doboj Istok

Na prostoru općine trenutno aktivna 2 klizišta čije djelovanje ugrožava 4 stambena i više pomoćnih objekata kao i putnu i drugu infrastrukturu.

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 Unsko-sanski kanton

Općina Ključ. Dio 10 kv DV Zapoljak je u prekidu od 17:08 sati, zbog grmljavinskog nevremena.

 UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na četiri lokacije na području općina Kiseljak, Bugojno, Prozor- Rama i grada timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 3 eksplozivna sredstva i streljivo 10 komad i 1 školsko srdstvo.

 OSTALO

 FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Narandžasti nivo upozorenja za područje sjeverne, centralne i istočne Bosne, za period od 31.05.2023. od 09:00 sati do 02.06.2023. godine, do 20:00 sati. Očekuju se jači pljuskovi lokalno gdje može pasti 20 – 50 litara kiše po m2.

 FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR