Poziv za dostavljanje komentara na Prednacrt podzakonskog propisa

U skladu sa odredbom člana 158. tačka 3) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), Federalna uprava civilne zaštite u saradnji sa Federalnim ministrastvom obrazovanja i nauke i kantonalnim ministarstvima nadležnim za obrazovanje, izradila je Prednacrt Uredbe o tehničkim uslovima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova u vezi sa školovanjem vatrogasaca u srednjim školama.

Molimo sve zainteresirane, da svoje primjedbe i sugestije na predloženi Prednacrt navedene Uredbe, dostave na: e-mail: fucz@fucz.gov.ba ili poštom na adresu: ulica Vitomira Lukića broj 10, 71 000 Sarajevo, najkasnije do 03.06.2015. godine, koristeći obrazac koji možete naći pod sljedećim linkom: https://www.fucz.gov.ba/category/razno

Pod sljedeći linkom, možete preuzeti tekst Prednacrta Uredbe o tehničkim uslovima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova u vezi sa školovanjem vatrogasaca u srednjim školama: https://www.fucz.gov.ba/category/razno