U Sarajevu uspješno završena višednevna uvodna obuka Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za CBRN (HBRN)

Ova obuka organizirana je s ciljem popune tima sa pet novih i dva rezervna člana te u svrhu upoznavanja novih članova sa terminima, mjerama, procedurama, ali i da bi  ostali članova tima koji u proteklom periodu nisu vježbali ponovo prošli kroz već usvojena znanja i praksu. Realizirana je tako što je svakom članu tima dodijeljena jedna ili dvije teme koju su pripremili te prezentirali ostalim tokom pet dana obuke. Kroz teoretski dio učesnici obuke prošli su 14 tema, kao što su: osnove HBRN-a-CBRN-a, radiološke, biološke i hemijske opasnosti, zaštitne maske i filteri, vrste detektora i dozimetara, trijaža i pomoć unesrećenim, stres i kontrola panike. Praktično su uvježbavane četiri najbitnije teme, i to: izolacioni aparat, hemijsko zaštitno odijelo, markiranje zona i sklapanje stanice za dekontaminaciju.

U sjedištu Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u Sarajevu održana je petodnevna uvodna obuka Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za CBRN (Chemical, biological, radiological and nuclear) – HBRN (Hemijsko, biološko, radiološko, nuklearnu) zaštitu. Organizirana je s ciljem popune tima sa pet novih i dva rezervna člana te u svrhu upoznavanja novih članova sa terminima, mjerama, procedurama, ali i da bi  ostali članova tima koji u proteklom periodu nisu vježbali ponovo prošli kroz već usvojena znanja i praksu.

Svrha ovakvog načina obuke su da svaki član tima detaljno upozna barem jednu temu, da uče jedni od drugih, da se u okviru tima dijeli već stečeno i usvojeno znanje te stiču vještine izlaganja i prezentiranja naučenog.

Obuka je realizirana tako što je svakom članu tima dodijeljena jedna ili dvije teme koju su pripremili te prezentirali ostalim tokom pet dana obuke. Kroz teoretski dio učesnici obuke prošli su 14 tema, kao što su: radiološke, biološke i hemijske opasnosti, zaštitne maske i filteri, vrste detektora i dozimetara, trijaža i pomoć unesrećenim, stres i kontrola panike. Praktično su uvježbavane četiri najbitnije teme, i to: izolacioni aparat, hemijsko zaštitno odijelo, markiranje zona i sklapanje stanice za dekontaminaciju.

Pmoć u realizaciji ove uspješne obuke pružili su i saradnici firme “Teve Varnost”, koji su zastupnici “Drager” opreme koju tim koristi, te Službe za zaštitu od radijacije pri Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

Pojedinim učesnicima obuke ovo je bio prvi susret sa pojmovima radiološko-hemijsko-bioloških opasnosti, detekcije i zaštite, ali je sigurno da nakon ove obuke imaju jasniju sliku o HBRN timu.

U toku vježbe uočeni su nedostaci u opremi, edukaciji i praktičnom vježbanju ovih kompleksnih procedura te su iznešeni i neki prijedlozi kako bi se to poboljšalo. Radi se o krupnim i skupim dijelovima opreme koje jedinica posjeduje, ali nedostaju komponente koje ih spajaju i čine upotrebljivim.