Timovi FUCZ na Golom brdu u općini Novi Grad Sarajevo očistili još 57.391 m² sumnjive površine

Na ovom radilištu provodilo se tehničko izviđanje predmetne lokacije, a pronalaskom naznaka miniranosti definisana je površina za čišćenje. Zadatak je bio jedan od zahtjevnijih za deminiranje zbog toga što je tokom deminiranja na ovoj lokaciji, pored mina, pronađen određeni broj kasetne municije, kao i veći broj NUS-a. Ukupno je pronađeno 8 protupješadijskih mina, i to: PROM 1 – 2 komada, PMR2A – 3 komada i MRUD – 3 komada, te 27 komada kasetne municije tipa KB 1 i 265 komada različitog NUS-a. Nakon realizacije ovog zadatka deminerski timovi FUCZ nastaviće sa aktivnostima na platou brda Žuč u općini Novi Grad Sarajevo kako bi ovaj lokalitet u potpunosti bio očišćen od mina.

Deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) završili su čišćenje i obavili primopredaju deminerskog zadatka “Golo brdo 2” (zapadno od brda Žuč) u općini Novi Grad Sarajevo.

Ova lokacija obuhvata zemljište obraslo šumom i visokim rastinjem na južnim padinama kote Golo brdo i sastoji se od dvije cjeline koje razdvaja očišćena trasa dalekovoda. Sa južne i sjeverne strane lokacije nalaze se livade koje se koriste za ispašu stoke. U toku agresije na BiH ovo područje je bilo između linija konfrontacije, zemljište se nije koristilo, nisu postojali zapisi o minskim poljima, ali jesu određeni tragovi koji su upućivali na moguću minsku opasnost.

Ukupna površina zadatka bila je 57.391 m2 a obavili su ga deminerski timovi FUCZ – Sarajevo B i Deminerski tim za uzorkovanje uz povremeno angažovanje pripadnika deminerskih timova FUCZ iz Goražda i Žepča.

Na ovom radilištu provodilo se tehničko izviđanje predmetne lokacije, a pronalaskom naznaka miniranosti definisana je površina za čišćenje. Zadatak je bio jedan od zahtjevnijih za deminiranje zbog toga što je tokom deminiranja na ovoj lokaciji, pored mina, pronađen određeni broj kasetne municije, kao i veći broj NUS-a. Ukupno je pronađeno 8 protupješadijskih mina, i to: PROM 1 – 2 komada, PMR2A – 3 komada i MRUD – 3 komada, te 27 komada kasetne municije tipa KB 1 i 265 komada različitog NUS-a.

Općina Novi Grad Sarajevo, u saradnji sa drugim općinama na području Kantona Sarajevo, kantonalnim i federalnim organima, na površini predmetne lokacije, kao i u njenoj neposrednoj blizini, planira izgradnju Memorijalnog kompleksa Žuč, pa je potrebno da se ovaj prostor deminira.

Deminiranjem ove lokacije stvorili su se uslovi za bezbjedno korištenje i održavanje dalekovoda, kao i sigurno kretanje lokalnog stanovništva.

Zemljište je predato lokalnoj zajednici kao krajnjem korisniku a predstavnici Službe civilne zaštite općine Novi Grad Sarajevo upoznati su sa obavljenim radovima i granicama završenog deminerskog zadatka.

Nakon realizacije ovog zadatka deminerski timovi FUCZ nastaviće sa aktivnostima na platou brda Žuč u općini Novi Grad Sarajevo kako bi ovaj lokalitet u potpunosti bio očišćen od mina.