Kako prijaviti korupciju?

U smislu Pravilnika o prijavljivanju korupcije ili nepravilnosti i postupanju po prijavama korupcije ili nepravilnosti u Federalnoj upravi civilne zaštite:

a) korupcija označava svaku zloupotrebu moći povjerenu državnom službeniku i namješteniku Uprave, koja može dovesti do privatne koristi. Korupcija posebno može uključivati direktno ili indirektno zahtijevanje, nuđenje, davanje ili prihvatanje mita ili neke druge nedopuštene prednosti ili njenu mogućnost, kojima se narušava odgovorajuće obavljanje bilo kakve dužnosti ili ponašanja očekivanog od državnog službenika i namještenika Uprave.

b) pod nepravilnostima se smatra nepoštivanje principa i pravila Etičkog kodeksa za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj 27/14) ili disciplinske povrede, odnosno radnje koje imaju obilježje prekršaja.

Vrste prijavljivanja nepravilnosti i/ili korupcije

  1. Prijavljivanje može biti povjerljivo ili anonimno.
  2. Povjerljivo prijavljivanje je prijavljivanje kod kojeg je Komisiji poznat identitet osobe koje je podnijelo prijavu, odnosno u kojoj je naveden identitet podnositelja prijave.
  3. Anonimno prijavljivanje je prijavljivanje bez navođenja identiteta podnositelja prijave.

Načini zaprimanja prijava nepravilnosti i/ili korupcije

Prijava nepravilnosti ili korupcije zaprima se na dva načina i to:

  • putem e-mail adrese: prijava.nepravilnosti@fucz.gov.ba
  • putem pošte adresirane na Federalnu upravu civilne zaštite sa naznakom “ne otvarati – prijava nepravilnosti”.

U oba slučaja prijavljivanje se vrši na obrascu prijave, koji možete preuzeti na linku ispod.