Predstavnice FUCZ u Sloveniji učestvovale u IPA DRAM regionalnoj radionici “Procjena i mapiranje rizika od katastrofa”

Ova radionica, treća po redu, okupila je učesnike iz svih partnerskih zemalja Zapadnog Balkana i Turske, agencije za civilnu zaštitu zemalja članica EU i stručnjake iz institucija EU / UN-a. Od ukupno četiri učesnika iz Bosne i Hercegovine (Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i entitetskih uprava civilne zaštite) dvije predstavnice bile su iz FUCZ.

Radionica se bazirala na tri glavne teme sa analizom nekoliko podtema, i to: Sendai izvještavanje, razmjena znanja i pristupa u  DLD sistemima (prikupljanje i dijeljenje podataka o gubicima u slučaju nesreća), naučene lekcije iz nedavnih katastrofalnih požara, procjena rizika od požara i mapiranje rizika te kako jačati regionalni pristup.

Od 12. do 14. novembra u Ljubljani je održana 3. regionalna radionica u okviru IPA DRAM projekta “Procjena i mapiranje rizika od katastrofa” koja se tiče procjene rizika od katastrofa, podataka o gubicima, katastrofa i mapiranja rizika od katastrofa

Ova radionica, treća po redu, okupila je učesnike iz svih partnerskih zemalja Zapadnog Balkana i Turske, agencije za civilnu zaštitu zemalja članica EU i stručnjake iz institucija EU / UN-a. Od ukupno četiri učesnika iz Bosne i Hercegovine (Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i entitetskih uprava civilne zaštite) dvije predstavnice bile su iz FUCZ.

Radionica se bazirala na tri glavne teme sa analizom podtema, i to: Sendai izvještavanje, razmjena znanja i pristupa u  DLD sistemima (prikupljanje i dijeljenje podataka o gubicima u slučaju nesreća), naučene lekcije iz nedavnih katastrofalnih požara, procjena rizika od požara i mapiranje rizika te kako jačati regionalni pristup. U toku radionice postojala je ravnoteža između prezentacija i interaktivnih radnih sesija, olakšanih od strane eksperata IPA DRAM-a. Svaka od radnih grupa praćena je kratkom plenarnom sesijom na kojoj se raspravljalo o rezultatima. Izvjestilac je prethodno izabran unutar radne grupe a svaki put je bila druga osoba.

Radionica je pratila holistički pristup IPA DRAM-a, osnovna komponenta događaja je bila DLD, međutim kroz naučene lekcije iz nedavnih katastrofalnih požara (šumskih požara) i zabilježenih (ili ne) gubitaka, raspravljalo se o važnosti za nacionalne i regionalni riziku procjene.

Opšti cilj radionice bio je poboljšanje sistema za sakupljanje podataka o nesreći sa partnerima, usmjeravanje pristupa upravljanja rizicima zasnovanim na dokazima, sa posebnim fokusom na velike požare, kroz sistematsku i konzistentnu procjenu štete, poboljšane razmjene podataka i razmjenu informacija i poboljšani rizik procjena. Neki od specifičnih ciljeva ove radionice su i oni kako poboljšati znanje o sistemima za prikupljanje podataka o nesrećama kroz razmjenu iskustava, razmjenu dobrih praksi i naučenih lekcija o različitim metodologijama i pristupima koji su usvojili Partneri i EU MS. Poseban akcenat je bio na riziku od požara, ali da se promoviše podjela DLD na regionalnom nivou korištenjem zajedničkog pristupa (regionalni DesInventar-Sendai), u skladu sa Sendai-om i Smjernicama EU i sa konačnim ciljem da se dobiju uporedivi prekogranični pregledi oštećenja i gubitaka na regionalnom nivou i za tri opasnosti koje se odnose na IPA DRAM, itd.

Program IPA DRAM podstiče politike i aktivnosti upravljanja rizikom od katastrofa zasnovanih na dokazima. Sendai okvir predviđa prikupljanje, evidentiranje i dijeljenje DLD sa konačnim ciljem praćenja implementacije Okvira i postizanja ciljeva Sendai-a, odnosno smanjenja štete i gubitaka za katastrofe. Smjernice EU imaju za cilj promovisanje sakupljanja i dijeljenja DLD-a u cilju implementacije Sendai okvira i predlaže zajednički format za razmjenu podataka.

Predloženi zajednički okvir za evidentiranje podataka o oštećenjima i gubicima direktno podržava izvještavanje o indikatorima za globalne ciljeve smanjenja rizika od katastrofa, predviđenih kao dio posvećenosti EU ciljevima održivog razvoja nakon 2015. godine i Okviru Sendai za smanjenje rizika od katastrofa.

Kako bi se osiguralo provođenje navedenog projekta kroz različite aktivnosti formirana je IPA DRAM radna grupa u BiH kao i u drugim zemljama Zapadnog Balkana. Navedena radna grupa sastoji se od predstavnika Ministarstva sigurnosti BiH, Federalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i Odjeljenja za javnu sigurnost Brčko distrikta BiH.

Na kraju, svim učesnicima su uručeni certifikati za uspješno završenu obuku.