Održana 25. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite

Na sjedinici FŠCZ, između ostalih tačaka, usvojen je Program rada za izradu Plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća FBiH kojim se određuju federalna ministarstva i drugi federalni organi uprave koji su dužni učestvovati u izradi i utvrđuju njihovi konkretni zadaci i rokovi za izradu dokumenata ovog plana.

Danas je (26.10.2016. godine) u sjedištu Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u  Sarajevu održana 25. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojom je predsjedavala ministrica Jelka Milićević, zapovjednica Štaba.

Usvojen je Program rada za izradu Plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća FBiH. Ovim programom određuju se federalna ministarstva i drugi federalni organi uprave koji su dužni učestvovati u izradi i utvrđuju njihovi konkretni zadaci i rokovi za izradu dokumenata ovog plana.

Prilikom postupanja po Federalnom planu, u skladu s odredbama čl. 70 – 74 Uredbe o planovima, mjere, postupke i zadatke predviđene ovim programom provodiće federalni organi uprave, svaki u okviru svojih nadležnosti, odnosno oblasti za koju su osnovani. Ovaj program će biti proslijeđen Vladi FBiH na izjašnjavanje i konačno usvajanje.

Na današnjoj sjednici usvojen je Prijedlog Odluke o odobravanju jednokratne novčane pomoći Općini Vareš za saniranje dijela šteta na oštećenoj lokalnoj putnoj mreži, nastalih uslijed prirodne nesreće prouzrokovane obilnim padavinama, poplavama, odronima zemljišta i klizištima, u iznosu od 105.000,00 KM. Ova sredstva su odobrena na osnovu prijedloga Federalne komisije za procjenu šteta na svojoj 33. sjednici, održanoj 9. septembra 2016. godine, a na osnovu Zahtjeva Općine Vareš za odobravanje sredstava za sanaciju šteta koje su nastale uslijed prirodne nesreće u periodu od 24. do 28. jula 2016. godine.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Federalna uprava civilne zaštite i Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.Općinski načelnik je dužan podnijeti izvještaj sa kompletnom finansijskom dokumentacijom o utrošku dodijeljenih sredstava, Federalnom štabu civilne zaštite, putem Federalne uprave civilne zaštite, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke o odobravanju jednokratne novčane pomoći.

Prihvaćena je Informacija o provedenim mjerama dezinsekcije na području Federacije Bosne i Hercegovine. Zadužuje se Federalna uprava civilne zaštite da preostalu količinu sredstva za dezinsekciju (Neopitroid premium) stavi na raspolaganje nadležnim organima koji iskažu potrebu za istim u narednom periodu.

Prihvaćen je Izvještaj o poduzetim aktivnostima na organizaciji, pripremanju i provođenju manifestacije u povodu svjetskog Dana civilne zaštite, odnosno realizacije Programa obilježavanja Dana civilne zaštite Federacije BiH.