Na lokalitetu “Kula-šuma Prušćuša” u opštini Busovača deminirano 56.478 kvadratnih metara sumnjive površine

Zadatak je obavio deminerski tim FUCZ – “Busovača B”, a pronađeno je osam mina (šest mina PMR-2A i dvije protivtenkovske mine TMM-1 i TMA-3) i tri komada NUS-a (minobacačka mina 82 mm, minobacačka mina 60 mm i tromblonska mina).  

Otklanjanjem minske opasnosti na ovoj lokaciji omogućio se održivi povratak lokalnog stanovništva, pristup privatnim parcelama i sigurno okruženje za stanovništvo koje koristi ove lokalne puteve.

Na lokaciji “Kula-šuma Prušćuša”,  2,5 km sjeveroistočno od Busovače, deminirano je, odnosno očišćeno 56.478 m² sumnjive površine, a ovaj zadatak je obavio deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) – “Busovača B”.

Od ukupno tehnički izviđene (očišćene) sumnjive površine (56.478m²), pregama je uzorkovano 1.880m2 a manuelno 943,9m2. Uklonjena je vegetacija sa  44.720 m2 , manuelno kroz radne staze očišćeno je 12.806 m2 a oko pronađenih mina 800 m2 površine,

Na ovom zadatku pronađeno je osam mina (šest mina PMR-2A i dvije protivtenkovske mine TMM-1 i TMA-3) i tri komada NUS-a (minobacačka mina 82 mm, minobacačka mina 60 mm i tromblonska mina).

Na ovom području koje se nalazi u blizini naselja Krčevina i Kula u općini Busovača deminerski timovi FUCZ su u 2016. i 2017. godini očistili oko 100 hiljada kvadratnih metara sumnjive povšine.

U prijeratnom periodu lokacija se koristila za snagdijevanje ogrevnim drvetom a manjim dijelom za ispašu stoke. Uz ovu lokaciju prolazi lokalni put koji se intenzivno koristi kao putna komunikacija za prilaz naseljima, kao pristupni put za poligon za uništavanje NUS-a za potrebe CZ Busovača, ali i kao protivpožarni put. U blizini ove kolacije nalaze se Anića kuće.

Ovo područje je bilo između linija konfrontacije, zemljište se nije koristilo a postojali su određeni tragovi i informacije koji su upućivali na moguću minsku opasnost čijim je otklanjanjem omogućen održivi povratak lokalnog stanovništva, pristup privatnim parcelama i sigurno okruženje za stanovništvo koje koristi ove lokalne puteve.