Ove obuke su posredstvom TIKA-e (Turska organizacija za saradnju i koordinaciju) proveli certificirani predavači iz turskih agencija IHH i AFAD-a, a opremu i sredstva za izvođenje terenske, odnosno praktične obuke i treninga, osigurala je FUCZ.  Osnovna i napredna obuka za potrage i spašavanje u divljini,  u prirodi, ranije su provedene na području Blagaja kod Mostara […]

Opširnije

Na vježbi je učestvovalo ukupno 57 članova Saveza GSSUBIH, Hrvatske gorske službe spašavanja i Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ). Vježba se sastojala od pet radnih tačaka koje su obuhvatale rad sa psima u lavinama, sidrišta u snijegu i ledu, sistemi za podizanje i spuštanje, rad sa GPS uređajem te transport unesrećenih “aki čamcem”. Pripadnici FUCZ […]

Opširnije

Kroz oba dijela obuke obrađene su teme kao što su: Upoznavanje sa ličnom i kolektivnom opremom za upravljanje i spašavanje te vježba korištenja iste; Karakteristike rijeka i riječnog toka; Upravljanje rafting čamcem; Spašavanje na mirnim i brzim vodama; Rukovanje konopcima; Prva pomoć (utapanje, reanimacija, položaji, izvlačenje); Obaveze i dužnosti skipera (sigurnosne provjere, brifinzi, osnovne aktivnosti […]

Opširnije

Pokazna vježba spašavanja sa stijene i transport unesrećenog, što je jedna od ljetnih tehnika spašavanja, odrađena je u četiri dijela. Prvo je izvedeno spuštanje vertikalno niz stijenu, odnosno liticu, zatim koso spuštanje, pa preko strmine i na kraju spajanje dva brda pomoću užeta, u slučaju kada se ne može ići terenskim putem. Od oko 75 […]

Opširnije

Završetkom ovoga dijela obuke okončao se i cjelokupan ciklus niza obuka za potrage u trajanju od tri mjeseca koji je GSSuBiH proveo i prilagodio potrebama FUCZ. Na provedbi planiranih aktivnosti radili su licencirani instruktori za vođenje potraga iz GSSuBiH – Zdenko Marić, predsjednik Saveza, te Sabahudin Spahović, uposlenik FUCZ. U vježbi koju su uspješno vodili […]

Opširnije

Kroz teoretski i praktični dio obuke, koju su provodila četiri edukatora (tri doktora, specijalisti urgentne medicine i jedan medicinski tehničar) iz Turske, polaznike (medicinare deminerskih timova FUCZ) upoznali su sa procjenom mjesta događaja i trijaži, pristupom povrijeđenom, pristupom ekološkim vanrednim situacijama (opekotine), prvom pomoći kod povreda, tehnikama nošenja bolesnih i povrijeđenih (praktični dio), mardiopulmonalnom reanimacijom […]

Opširnije

U okviru seminara predavači su učesnicima govorili o organizaciji civilne zaštite u FBiH, ulozi FŠCZ, izradi, donošenju i ažuriranju planskih dokumenata u sladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju, ulozi i zadacima Operativnog centra civilne zaštite, o međunarodnoj saradnji, mehanizmima civilne zaštite, direktivama EU, koordinaciji prelaska državne granice prilikom primanja i/li upućivanja međunarodne pomoći u […]

Opširnije

Navedeni metal detektori su nedavna donacija općina Ilidža i Centar Sarajevo Federalnoj upravi civilne zaštite. Ova obuka i novi metal detektori svakako će doprinijeti tome da se što prije očisti zemljište koje je zagađeno minama ali i uklone i unište eksplozivna sredstva koja predstavljaju opasnost u bh. rijekama i ostalim vodenim površinama. Od 17. do […]

Opširnije

U praktičnom dijelu, pored kontrole  i podešavanja opreme, obavljani su svakodnevni zaroni na olupinu broda, odvojeni zaroni, zaroni oko otočića na stijenama, na manjoj dubini, uz stijenu, na olupinu aviona, na olupinu ribarskog broda (maksimalna dubina 40 m), samostalni zaroni na olupinu broda sa planiranjem zarona i dekompresionih pauza (maksimalna dubina 35 m), samostalni zaroni […]

Opširnije