Poziv za dostavljanje komentara na Nacrt uredbe o uniformi, nazivima funkcija i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama, ovlaštenja starješina tih jedinica, zaštitnoj i radnoj odjeći i opremi vatrogasaca

Odredbom člana 158. stav (1) tačka 2) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (”Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), utvrđeno je da na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi propis o uniformi, nazivima funkcija i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama, ovlaštenja starješina tih jedinica, zaštitnoj i radnoj odjeći i opremi vatrogasaca.

Na osnovu toga, Federalna uprava civilne zaštite je pripremila Nacrt uredbe o uniformi, nazivima funkcija i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama, ovlaštenja starješina tih jedinica, zaštitnoj i radnoj odjeći i opremi vatrogasaca.

Molimo sve zainteresirane, da svoje primjedbe i sugestije na nacrt navedene uredbe, dostave na: e-mail: fucz@fucz.gov.ba ili poštom na adresu: ulica Vitomira Lukića broj 10, 71 000 Sarajevo, u roku od 10 dana najkasnije do 20.01.2020. godine.

Ukoliko obrasci sa vašim komentarima, ne budu dostavljeni u traženom roku, smatra se da nemate primjedbi i sugestija na nacrt uredbe