Danas je (24.2.2016. godine) u Sarajevu održana 24. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojom je predsjedavala ministrica Jelka Milićević, zapovjednica Štaba.

Na sjednici su razmatrani prijedlozi Izvještaja o radu FŠCZ u 2015. godini, o radu Federalne komisije za procjenu šteta za 2015. godinu i o procijenjenoj šteti od poplava na području Unsko-sanskog kantona. FŠCZ dao je pozitivna mišljenja na ove izvještaje koje usvaja Vlada FBiH.

Pohvaljen je rad Štaba koji je bio usmjeren ka dobrobiti zajednice, uz napomenu da se treba raditi na izmjenama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesreća u FBiH.

Usvojen je Program aktivnosti FŠCZ u 2016. godini i Plan korištenja sredstava posebne naknade u 2016. godini, po kojem je planirano ubiranje 3.000.000 KM što, s prenesenim prihodima iz ranijih godina, čini izvor prihoda od ukupno 19.069.840 KM.

Ovim Planom predviđeno je 1.200.000 KM na ime transfera za posebne namjene – prirodne i druge nesreće, a 150.000 KM, za obuku, odnosno vježbe, koliko je predviđeno i za troškove učešća u provođenju mjera zaštite i spašavanja po naredbi FŠCZ.

Za finansiranje preventivnih mjera zaštite i spašavanja, pod uvjetom da je dio sredstava za te namjene obezbijeđen u Budžetu Federacije BiH, planirano je 600.000 KM. Ova sredstva se mogu koristiti samo u izuzetnim situacijama, kad nastane stvarna potreba i kad su ispunjeni svi zakonski uslovi. O korištenju ovih sredstava odlučuje Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ).

Iznos od 900.000 KM ili 30 posto tekućeg godišnjeg priliva bit će utrošen za nabavku sredstava potrebnih za opremanje struktura civilne zaštite (federalnih specijaliziranih jedinica i Federalnog štaba civilne zaštite, federalnih službi zaštite i spašavanja, operativnih centara civilne zaštite i deminerskih timova civilne zaštite).

U 2016. godini planirano je da 4.314.000 KM predstavlja rezervu koja će u toku godine biti raspoređena Rebalansom na Transfer za posebne namjene – elementarne nepogode, prirodne i druge nesreće iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, za slučaj da dođe do proglašenja stanja prirodne nesreće i da budu potrebna dodatna sredstva za naknadu šteta od prirodne nesreće.

Rezerva u iznosu od 287.000 KM namijenjena je za slučaj da dođe do proglašenja stanja prirodne nesreće i da budu potrebna dodatna sredstva za troškove učešća u provođenju mjera zaštite ispašavanja po naredbama FŠCZ.

Iznos od 602.450 KM predviđen je kao pomoć kantonima i općinama za jačanje sistema zaštite i spašavanja iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, a iznos od 4.849.490 KM za nabavku sredstava potrebnih za zaštitu i spašavanje, odnosno opremanje struktura civilne zaštite
Razmatrani su prijedlozi za dodjelu priznanja FŠCZ za 2015. godinu i donijeta Odluka o dodjeli priznanja civilne zaštite.

Ova priznanja pojedinicima i kolektivima bit će uručena na svečanoj sjednici FŠCZ povodom 1. marta, Dana civilne zaštite Federacije BiH, koji je ujedno i Međunarodni dan civilne zaštite.

{loadposition 2016-02-24}