Sarajevo, mart 2019. godine

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 32/01 i 48/11), direktor Federalne uprave civilne zaštite objavljuje:

 

INDEKS REGISTAR

INFORMACIJA POD KONTROLOM FEDERALNE UPRAVE

CIVILNE ZAŠTITE

 

I –  OSNOVNE ODREDBE

 

Ovaj indeks registar sadrži vrste informacija koje su pod kontrolom Federalne uprave civilne zaštite (u daljem tekstu: Uprava), oblik u kojem su dostupne, mjesto pristupa, način preuzimanja indeks registra i podnošenja zahtjeva za pristup informacijama.

 

II – INFORMACIJE POD KONTROLOM UPRAVE

 

Informacije koje su pod kontrolom Uprave odnose se na:

 

 • Propise iz oblasti zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva;
 • Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija);
 • Procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji;
 • Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji;
 • Plan korištenja sredstava posebne naknade, uslovi i način korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća;
 • Deminiranje i uništavanje eksplozivnih sredstava;
 • Izvršeni inspekcijski nadzor;
 • Način rada Federalnog štaba civilne zaštite i Federalne komisije za procjenu štete, kao i federalnih službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite specijalizirane namjene;
 • Obuku svih struktura zaštite i spašavanja sa područja Federacije (štabovi civilne zaštite, službe zaštite i spašavanja, jedinice civilne zaštite opće i specijalizirane namjene, povjerenici civilne zaštite i drugi);
 • Poduzete mjere i druge aktivnosti u akcijama zaštite i spašavanja;
 • Postupak svih javnih nabavki u Upravi.

 

III  – OBLIK INFORMACIJA

Oblik tražene informacije, zavisno od zahtjeva, može se dati kao kopija postojećeg originalnog dokumenta ili kao posebno sačinjena pisana informacija sa pozivom na izvor podataka ili neposrednim uvidom u traženu informaciju, odnosno dokument koji sadrži traženu informaciju.

IV – MJESTO PRISTUPA INFORMACIJAMA

Mjesto pristupa informacijama su prostorije Uprave u ulici Vitomira Lukić broj 10, Sarajevo i kancelarija državnog službenika – viši stručni saradnik za odnose sa javnošću.

V – NAČIN PREUZIMANJA I PODNOŠENJA ZAHTJEVA

 

Indeks registar može se preuzeti u prostorijama Uprave u ulici Vitomira Lukića broj 10, Sarajevo ili na službenoj internet stranici Uprave  www.http://fucz.gov.ba.

 

Zahtjev za pristup informacijama mora biti sačinjen u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 32/01 i 48/11 u daljem tekstu: Zakon),  i može se uputiti na jedan od sljedećih načina:

 

– putem e-mail adrese: info@fucz.gov.ba i

– putem pisanog akta, na adresu: Federalna uprava civilne zaštite,

ulica Vitomira Lukića broj 10, Sarajevo.

 

VI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Uprava će poduzimat sve potrebne mjere i aktivnosti, u cilju ostvarivanja prava podnosioca zahtjeva koja proizilaze iz Zakona, Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH, broj: 49/06, 76/11 i 89/11) i Pravilnika o zaštiti ličnih podataka u Federalnoj upravi civilne zaštite broj: 01-02/5-648/2012 od 12.12.2012. godine.

 

Danom stupanja na snagu ovog Indeksa registra prestaje da važi Indeks registar informacija koje možete dobiti od Federalne uprave civilne zaštite broj: 01-49/2-393-10/13 od 18.12.2013. godine.

 

Ovaj Indeks registar stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Broj: 08-02/5-225/19                                                                                                                  D I R E K T O R

Sarajevo, 28.03.2019. godine                                                                                                    Fahrudin Solak