Federalni štab civilne zaštite – pregled upućenih zahtjeva:

U skladu sa Poslovnikom o radu Federalnog štaba civilne zaštite broj 11-49/1-483-3/11 od 26.10.2011 godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 870/2014 od 15.05.2014. godine, Federalni štab civilne zaštite, upućivao je slijedeće akte:

1. Akt broj: 02-44/13-1/14 od 15.05.2014. godine, odnosi se na upućivanje prijedloga Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale poplave na području Federacije BiH.

2. Akt broj: 02-44/13-1-18/14 od 17.05.2014. godine, odnosi se na upućivanje zahtjeva Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, da u zakonskoj proceduri, proglasi stanje prirodne nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine.

3. Akt broj: 02-44/13-36/14 od 20.05.2014. godine, kojim se od Federalne direkcije za robne rezerve traži izdavanje 110 komada vreća za spavanje za potrebe zbrinjavanja ugroženog stanovništva na ugroženom području u Federaciji BiH.

4. Zahtjev broj: 02-44/13-97/14 od 27.05.2014. godine, donešen na osnovu Zaključka Federalnog štaba civilne zaštite o imenovanju multisektorskog i multidisciplinarnog tima za izradu plana i provođenje aktivnosti dezinsekcije i deratizacije na ugroženim područjima u Federaciji BiH, kojim se ovaj tim zadužuju da hitno u saradnji sa timovima kantonalnih štabova civilne zaštite na području ugroženih kantona, izrade plan mjera deratizacije i dezinsekcije, plan potrebe ljudskih i materijalnih resursa za provođenje plana i prijedlog organizacije aktivnosti sa rokovima.

5. Zahtjev broj: 02-44/13-97-1/14 od 29.05.2014. godine, donešen na osnovu Zaključka Federalnog štaba civilne zaštite, o imenovanju multisektorskog i multidisciplinarnog tima za izradu plana i provođenje aktivnosti dezinsekcije i deratizacije na ugroženim područjima u Federaciji BiH kojim se Federalni zavod za agropedologiju, hitno zadužuje da u saradnji sa timovima kantonalnih štabova civilne zaštite na području ugroženih kantona, izrade plan potrebe ljudskih i materijalnih resursa za provođenje plana i prijedlog organizacije aktivnosti sa rokovima.

6. Pismo zahtvalnosti međunarodnim i domicilnim davateljima humanitarne pomoći – “poplave – proljeće 2014”, broj: 02-44/13-204/14-1 od 17.06.2014. godine.