Federalni štab civilne zaštite – pregled donešenih zaključaka:

Na osnovu člana 19. Poslovnika o radu Federalnog štaba civilne zaštite broj 11-49/1-483-3/11 od 26.10.2011 godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 870/2014 od 15.05.2014. godine, Federalni štab civilne zaštite donio je slijedeće zaključke:

1. Zaključak broj: 02-44/13-8/14 od 15.05.2014. godine, odnosi se na upućivanje apela građanima Bosne i Hercegovine, pravnim i fizičkim lica koji raspolažu sa viškom prostora pogodnog za smještaj i stanovanje, koji imaju mogućnost da prihvate i stambeno zbrinu članove porodica sa područja ugroženog poplavama da to i učine, kako bi se tim porodicama obezbijedio krov nad glavom dok se njihovi domovi ne saniraju i dovedu u uslovno stanje pogodno za stanovanje.

2. Zaključak broj: 02-44/13-16/14 od 17.05.2014. godine, kojim se predlaže Vladi Federacije BiH da na osnovu tačke III Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja prirodne nesreće V. broj 870/2014 od 15.05.2014. godine, donese odluku o odobravanju sredstava iz budžetskih rezervi u iznosu od 750.000,00 KM Federalnoj upravi civilne zaštite za pokriće troškova nastalih angažovanjem Federalnog štaba civilne zaštite, jedinica zaštite i spašavanja i privrednih društava u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženom području. NAPOMENA: na 4. vanrednoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite održanoj 19.05.2014. godine, navedeni Zaključak je stavljen van snage broj: 02-44/13-16-1/14.

3. Zaključak broj: 02-44/13-31/14 od 19.05.2014. godine, kojim se kantonalne uprave civilne zaštite i općinske službe civilne zaštite odnosno kantonalni i općinski štabovi civilne zaštite zadužuju da prikupe i dostave podatke o strukturi evakuisanog stanovništva u objektima njihovog privremenog smještaja.

4. Zaključak broj: 02-44/13-16-1/14 od 19.05.2014. godine, kojim se stavlja van snage Zaključak Federalnog štaba civilne zaštite broj: 02-44/13-16/14 od 17.05.2014. godine o upotrebi sredstava iz tačke III Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH.

5. Zaključak broj: 02-44/13-39/14 od 20.05.2014. godine, kojim se zadužuju Federalna uprava civilne zaštite i Kantonalna uprava civilne zaštite Posavskog kantona, da u saradnji sa državnim carinskim organima riješe pitanje neškodljivog uklanjanja životinjskih lešina, pružajući svu potrebnu administrativnu i tehničku pomoć specijaliziranim firmama iz Republike Hrvatske „Agroproteinka – Zagreb“ i Republike Srbije „Energozelena – Indžija“, kako bi se ubrzale procedure u vezi sa prekograničnim prometom otpada.

6. Zaključak broj: 02-44/13-44/14 od 20.05.2014. godine, kojim se određuje član Stručne službe iz Federalne uprave civilne zaštite, Boško Kuteša, za člana Radne grupe Vlade Federacije BiH za koordinaciju pružanja i prihvata pomoći raznih oblika, a namijenjenih poplavljenim područjima.

7. Zaključak broj: 02-44/13-57/14 od 22.05.2014. godine, kojom se zadužuju Teskeredžić Mirsad, član Federalnog štaba civilne zaštite i Hrustić Amir, član Stručne službe Federalnog štaba civilne zaštite, da posjete ugrožena područja kantona i o tome pismeno izvijeste Federalni štab civilne zaštite.

8. Zaključak broj: 02-44/13-71/14 od 23.05.2014. godine, kojim se nastavlja ishrana članova timova Federalne uprave civilne zaštite, koji kao specijalističke službe rade na saniranju posljedica prirodne nesreće na područjima koja su bila pogođena poplavama, Federalnog štaba civilne zaštite koji se nalaze u stalnom zasjedanju i Stručne službe Federalnog štaba, do prestanka proglašenja prirodne nesreće na području Federacije BiH.

9. Zaključak broj: 02-44/13-92/14 od 27.05.2014. godine kojom se prihvata ponuda Grada Ljubljana za stavljanje specijaliziranih ekipa za ispumpavanje vode i fekalija, koja se sastoji od 70 ljudi i 22 vozila za saniranje posljedica poplava i zadužuje v.d. direktor Federalne uprave i Kantonalna uprava civilne zaštite Posavskog kantona.

10. Zaključak broj: 02-44/13-109/14 od 29.05.2014. godine, nastavljaju aktivnosti upućivanja građana na pružanju pomoći u čišćenju poplavljenih područja općina i kantona u Federaciji BiH, s tim da kantoni preuzimaju odgovornost za sve aktivnosti oko evidencija, uplata osiguranja (za nezaposlene), opremanja alatima i zaštitnim sredstvima, te organiziranje prevoženja svojih građana – dobrovoljaca.

11. Zaključak broj: 02-44/13-102/14 od 29.05.2014. godine, kojim se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava da 22.05.2014. godine nastavi korištenje usluga radnih mašina, kamiona i radne snage „Grakop“ doo Kiseljak, do proglašenja prestanka stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine.

12. Zaključak broj: 02-44/13-110/14 od 29.05.2014. godine, kojim se usvajaju izvještaj i preporuke ekspertnih timova Veterinarskog fakulteta u Sarajevu.

13. Zaključak broj: 02-44/13-116/14 od 30.05.2014. godine, o imenovanju multisektorskog i multidisciplinarnog tima za izradu plana i provođenje aktivnosti dezinsekcije i deratizacije na ugroženim područjima u Federaciji BiH.

14. Zaključak broj: 02-44/13-117/14 od 30.05.2014. godine, kojim Federalni štab civilne zaštite predlaže Ministarstvu sigurnosti BiH da razmotri prijedlog ovog Štaba, da se raspodjela međunarodne humanitarne pomoći između Federacije BiH, Republike Srpske i Distrikta Brčko isključivo vrši u omjeru 45{a2a319f19d50a12f1aed2e6c36733902941c3f94d4616828affb0c4c4a30ded0}:45{a2a319f19d50a12f1aed2e6c36733902941c3f94d4616828affb0c4c4a30ded0}:10{a2a319f19d50a12f1aed2e6c36733902941c3f94d4616828affb0c4c4a30ded0}.

15. Zaključak broj: 02-44/13-143/14 od 05.06.2014. godine, kojim Federalni štab civilne zaštite daje saglasnost Federalnoj direkciji robnih rezervi da stavi na raspolaganje ukupno 60.000 litara raspoloživih robnih rezervi dizel goriva Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica za potrebe povratnika u Republiku Srpsku na područjima ugroženim poplavama. NAPOMENA: Dana 06.06.2014. godine, navedeni Zaključak je stavljen van snage Zaključak broj: 02-44/13-143-1/14 od 06.06.2014. godine.

16. Zaključak o prijedlogu dopune Liste prioritetnih projekata civilno vojnih operacija „Zajednički napor 14“, broj: 02-44/13-143/14 od 05.06.2014. godine, kojim se predlaže Ministarstvu sigurnosti BiH da dopuni Listu prioriteta projekta civilno vojnih operacija „Zajednički napor 14“, tako da se u tački 6. navedene liste provedu aktivnosti vezane za uklanjanje privremenog nasipa (vreća sa pijeskom) na magistralnom putu M 18, u dužini 5 km, u općini Orašje.

17. Zaključak broj: 02-44/13-175/14 od 13.06.2014. godine, kojim Federalni štab civilne zaštite prihvata prijedlog Federalnog zavoda za zapošljavanje i daje potpunu podršku Programu javnih radova „Zajedno u obnovi“ (koji ima za cilj zapošljavanje/radni angažman najmanje 2.000 osoba sa evidencije nezaposlenih prioritetno sa područja Federacije BiH ugroženih prirodnom nesrećom – poplavama i klizištima, na poslovima otklanjanja i ublažavanja štetnih djelovanja i posljedica prirodnih nesreća, kao i da društveno korisnim radom omogući privremeni radni angažman nezaposlenih osoba i ublažavanje socijalno-ekonomskih i drugih posljedica prouzrokovanih prirodnom nesrećom), te se zadužuju Federalna uprava civilne zaštite, kantonalne uprave civilne zaštite i općinske službe civilne zaštite da u potpunosti podrže i pruže pomoć u realizaciji Programa javnih radova „Zajedno u obnovi“.

18. Zaključak broj: 02-44/13-185/14 od 13.06.2014. godine, kojim se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava da organizuje prevoz humanitarne pomoći koju je civilna zaštita zaprimila i robe iz robnih rezervi, za pomoć stanovništvu na područjima ugroženim poplavama. Naknade za usluge prevoza će se isplatiti iz sredstava posebne naknade.

19. Zaključak broj: 02-44/13-186/14 od 13.06.2014. godine, kojim se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava isplata troškova za usluge špeditera na graničnom prelazu, kod provođenja procedura ulaska međunarodne humanitarne pomoći koja se upućuje Federalnoj upravi civilne zaštite.

20. Zaključak broj: 02-44/13-184/14 od 13.06.2014. godine, kojim se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava da zaključi Ugovore o djelu sa 4 osobe, koje bi u saradnji sa državnim službenicima i namještenicima Federalne uprave civilne zaštite preuzimali humanitarnu pomoć i istu uredno slagali u iznajmljeno skladište.

21. Zaključak broj: 02-44/13-187/14 od 13.06.2014. godine, kojim se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava da iz sredstava posebne naknade isplati troškove objavljivanja odluka Štaba u „Službenim novinama Federacije BiH“.

22. Zaključak o isplaćivanju naknada članovima Federalnog štaba civilne zaštite za 2014. godinu iz Budžeta Federalnog štaba civilne zaštite broj: 02-44/13-174/14 od 13.06.2014. godine.

23. Zaključak broj: 02-44/13-203/14 od 17.06.2014. godine, kojim se Federalna uprava civilne zaštite zadužuje da za račun Federalnog stožera civilne zaštite pripremi odgovarajuće cirkularno pismo zahvale za sve evidentirane subjekte koji su dali svoj doprinos ublažavanju i otklanjanju izravnih i naknadnih posljedica poplava koje su zadesile ljude i materijalna dobra, težišno na područjima Zeničkodobojskog, Posavskog i Tuzlanskog kantona, a zatim i na područjima Kantona Sarajevo, Unsko-sanskog i Srednjobosanski kanton.

24. Zaključak broj: 02-44/13-218/14 od 24.06.2014. godine, kojim se Federalnoj upravi civilne zaštite daje pozitivno mišljenje na Prijedlog plana o izmjenama i dopunama plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2014. godini, broj:07-14/35-378-1/14 od 24.06.2014. godine.