Federalni štab civilne zaštite – pregled donešenih odluka:

Na osnovu člana 18. Poslovnika o radu Federalnog štaba civilne zaštite broj 11-49/1-483-3/11 od 26.10.2011 godine, tačke X Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 4/12 i 80/13), Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 870/2014 od 15.05.2014. godine Federalni štab civilne zaštite donio je slijedeće odluke:

1. Odluka o isplati sredstava za naknadu troškova po naredbama Federalnog štaba civilne zaštite broj: 02-44/13-64/14 od 24.05.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava isplata finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 218.681,36 KM sa podračuna otvorenog u okviru jedinstvenog računa Trezora pod nazivom FMF-poseban transakcijski račun sredstava za zaštitu i spašavanja.

2. Odluku o isplati sredstava za naknadu troškova broj: 02-44/13-93/14 od 27.05.2014. godine, po Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite broj: 02-44/13-38/14 od 20.05.2014. godine, kojom se odobrava isplata finansijskih sredstava u iznosu od 62.749,68 KM dobavljaču Penny plus d.o.o. Sarajevo za isporučenu robu: maske za nos 50/1 (pak. 200), kolica građevinska (500 kom), čizme PVC (1.000 pari), kombinezoni jednokratni (100 kom) i lopate (1.000 kom).

3. Odluku broj: 02-44/13-123/14 od 03.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava isplata finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 18.182,65 KM sa podračuna otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora pod nazivom FMF- Poseban transakcijski račun sredstava zaštite za zaštitu i spašavanje (firmi d.o.o. Grakop Kiseljak za usluge radnih mašina i prevoza kamionima).

4. Odluku o izmjeni odluke broj: 02-44/13-146/14 od 05.06.2014. godine, o isplati sredstava za naknadu troškova po naredbama Federalnog štaba civilne zaštite broj 02-44/13-64/14 od 24.05.2014. godine, iznos “218.681,36 KM” se zamjenjuje iznosom: “61.081,76 KM”.

5. Odluku broj: 02-44/13-147/14 od 05.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava isplata finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 23.959,74 KM sa podračuna otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora pod nazivom FMF- Poseban transakcijski račun sredstava zaštite za zaštitu i spašavanje (firmama Konzum d.o.o. Sarajevo, UR Bistro Portal M Ilidža, Hotel Derby d.o.o. Orašje, Higijena d.d. Sarajevo, Automotiv TR Ilidža, Automotiv TR Ilidža, Excluzive d.o.o. Zenica, Firma „Semikem“d.o.o za pružene usluge).

6. Odluku broj: 02-44/13-159/14 od 09.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava isplata finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 31.673,86 KM sa podračuna otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora pod nazivom FMF- Poseban transakcijski račun sredstava zaštite za zaštitu i spašavanje (firmama MBA Centar d.o.o. Sarajevo, Hotel BM internacional Sarajevo, SCO Arex d.o.o. Gračanica, Autunović AGS d.o.o. Orašje, Higijena d.d. Sarajevo, Poljovet d.o.o., Excluzive d.o.o. Zenica, Centrotrans eurolines d.d. Sarajevo i „Trasar“ Međunarodna špedicija d.o.o. Sarajevo za pružene usluge).

7. Odluku broj: 02-44/13-161/14 od 09.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava isplata finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 46.215,00 KM sa podračuna otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora pod nazivom FMF- Poseban transakcijski račun sredstava zaštite za zaštitu i spašavanje (firma „KM TRADE“ d.o.o. Sarajevo za pružene usluge).

8. Odluku broj: 02-44/13-111-1/14 od 29.05.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava isplata finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 42.046,51 KM sa podračuna otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora pod nazivom FMF- Poseban transakcijski račun sredstava zaštite za zaštitu i spašavanje (za usluge radnih mašina, usluge prevoza kamionima, usluge radne snage, nabavka materijala firme „Grakop“ d.o.o. Gromiljak b.b. Kiseljak).

9. Odluku broj: 02-44/13-178/14 od 13.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava da izvrši nabavku opreme iz tačke 3.2. Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2014. godini u ukupnom iznosu od cca 23.000,00 KM (nabavka skener uređaja A3, durablini;nabavka skener uređaja A4, color, dvostrani, velike brzine i nabavka uređaja za mehaničko uništenje dokumenata – šreder).

10. Odluku broj: 02-44/13-179/14 od 13.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava isplata finansijskih sredstava u ukupnom iznosu 2.860,00 KM za troškove posredovanja odvoza animalnog otpada iz Federacije BiH, sa podračuna otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora pod nazivom FMF- Poseban transakcijski račun sredstava zaštite za zaštitu i spašavanje (firmi RED KING d.o.o. Bijeljina, za izvršene usluge posredovanja odvoza animalnog otpada iz Federacije BiH – utrošeno gorivo, telefon, spavanje, kao i radno vrijeme).

11. Odluku broj: 02-44/13-180/14 od 13.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava isplata finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 1.677,53 KM koja će se isplatiti kroz blagajnu za troškove plaćene gotovinom sa podračuna otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora pod nazivom FMF- Poseban transakcijski račun sredstava zaštite za zaštitu i spašavanje (za troškove koji su nastali za vrjeme djelovanja prirodne nesreće, obilaska terena i uklanjanja uginulih životinja u Posavskom kantonu, a plaćeni su gotovinom za hranu, putarine, naknade za korištenje terminal, popravka auta, dopuna mobitela, punjači za mobitel i troškovi službenih putovanja po Zaključku Federalnog štaba civilne zaštite).

12. Odluku broj: 02-44/13-181/14 od 13.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava isplata finansijskih sredstava za troškove u ukupnom iznosu od 22.238,38 KM, sa podračuna otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora pod nazivom FMF- Poseban transakcijski račun sredstava zaštite za zaštitu i spašavanje (firmi “MankoVelemotor” d.o.o. Sarajevo, za isporučenu robu po Ugovoru broj:08-14/33-391-4/2014 od 29.05.2014. godine: STIHL GS461 za rezanje betona 3 komada, STIHL motornih prskalica SR200 10 komada, STIHL ručnih prskalica SG20 10 komada).

13. Odluku broj: 02-44/13-183/14 od 13.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava isplata finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 702,00 KM, sa podračuna otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora pod nazivom FMF- Poseban transakcijski račun sredstava zaštite za zaštitu i spašavanje (autoprevozniku Briga Džemalu, za usluge prevoza humanitarne pomoći iz Sarajeva u Orašje).

14. Odluku broj: 02-44/13-182/14 od 13.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava isplata finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 5.250,00 KM, sa podračuna otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora pod nazivom FMF- Poseban transakcijski račun sredstava zaštite za zaštitu i spašavanje (firmi “Ahmetspahić Petrol” d.o.o. Sarajevo, za pružene usluge skladištenja i točenja goriva dodijeljenog Federalnoj upravi civilne zaštite iz Robnih rezervi, u skladu sa zaključenim ugovorom broj: 01-14/33-382/14 od 23.05.2014. godine).

15. Odluku broj: 02-44/13-176/14 od 13.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava isplata finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 35.100,00 KM,sa podračuna otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora pod nazivom FMF- Poseban transakcijski račun sredstava zaštite za zaštitu i spašavanje (firmi ITG Internacional Tehnic Group Sarajevo za pružene usluge skladištenja za usluge, skladištenja, utovara i istovara humanitarne pomoći, u mjesečnom iznosu od 5.850,00 KM, po ispostavljenim fakturama, na način regulisan Ugovorom broj: 02/01-44/13-7-2/2014 od 20.05.2014. godine).

16. Odluku broj: 02-44/13-177/14 od 13.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava isplata špediterskih usluga u ukupnom iznosu od 651,00 KM,sa podračuna otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora pod nazivom FMF- Poseban transakcijski račun sredstava zaštite za zaštitu i spašavanje (firmi “Trasar” Međunarodna špedicija d.o.o. Sarajevo, za špediterske usluge carinjenja humanitarne pomoći iz Bugarske i Portugala).

17. Odluku broj: 02-44/13-192/14 od 13.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava isplata finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 24.265,80 KM, sa podračuna otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora pod nazivom FMF- Poseban transakcijski račun sredstava zaštite za zaštitu i spašavanje (firmi „SHOT“ Zenica za isporučenu robu po Ugovoru broj: 08-14/33-393-4/14 od 29.05.2014. godine (polumaske 3M-6200 200 komada, filter 3M-ABEK 400 komada, naočale 3M- 2890A 200 komada, zaštitno odijelo 3M- 4515 jednokratno 500 komada, zaštitne rukavice jednokratne 500 komada).

18. Odluku broj: 02-44/13-201/14 od 17.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava isplata finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 27.028,68 KM, sa podračuna otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora pod nazivom FMF- Poseban transakcijski račun sredstava zaštite za zaštitu i spašavanje (firmi “Grakop” d.o.o. Gromiljak b.b. Kiseljak, za angažovanje radnih mašina i kamiona na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara u vrijeme djelovanja prirodne nesreće).

19. Odluku broj: 02-44/13-201/14 od 17.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava isplata finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 27.028,68 KM, sa podračuna otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora pod nazivom FMF- Poseban transakcijski račun sredstava zaštite za zaštitu i spašavanje (firmi “Grakop” d.o.o. Gromiljak b.b. Kiseljak, za angažovanje radnih mašina i kamiona na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara u vrijeme djelovanja prirodne nesreće).

20. Odluku broj: 02-44/13-214/14 od 24.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava isplata finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 157.599,00 KM, sa podračuna otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora pod nazivom FMF- Poseban transakcijski račun sredstava zaštite za zaštitu i spašavanje (firmi “KM TRADE” d.o.o. Visoko za isporučenu robu po Ugovoru broj: 08-14/33-392-4/14 od 18.06.2014. godine, lična oprema za Specijalističku jedinicu FUCZ.

21. Odluku broj: 02-44/13-217/14 od 24.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava da izvrši nabavku opreme – bespilotna letilice sa termovizijskom kamerom kom 1. iz tačke 2.1. Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2014. godini u ukupnom iznosu od cca 360.000,00 KM.

22. Odluku broj: 02-44/13-216/14 od 24.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava da izvrši nabavku opreme – Hovercraft vozilo (1kom) iz tačke 2.3 Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2014. godini u ukupnom iznosu od cca 130.000,00 KM.

23. Odluku broj: 02-44/13-215/14 od 24.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava da izvrši nabavku opreme – Kombi vozilo do 8 sjedišta (kom 3) i QVAD sa prikolicom (kom 3) predviđene tačkom 2.1. i 2.3 Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2014. godini u iznosu od cca 400.000,00 KM.

24. Odluku broj: 02-44/13-213/14 od 24.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava da izvrši isplata finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 9.331,20 KM, sa podračuna otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora pod nazivom FMF- Poseban transakcijski račun sredstava zaštite za zaštitu i spašavanje (firmi Hotelu Derby d.o.o. Orašje za troškove noćenja na bazi polupansiona za pripadnike jedinica zaštite i spašavanja koje su radile na sanaciji terena u Posavskom kantonu).

25. Odluku broj: 02-44/13-212/14 od 24.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava da izvrši isplata finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 201,80 KM, sa podračuna otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora pod nazivom FMF- Poseban transakcijski račun sredstava zaštite za zaštitu i spašavanje za sljedeće troškove: naknada za korištenje terminala 25,00 KM, putarine kroz Srbiju 150,30 KM, ultra dopuna za mobitel 10,00 KM; piće i hrana 16,50 KM, a koji su nastali za vrijeme uklanjanja uginulih životinja u Posavskom kanalu, a plaćeni su gotovinom.

26. Odluku broj: 02-44/13-211/14 od 24.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava da izvrši isplata finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 1.123,20 KM, sa podračuna otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora pod nazivom FMF- Poseban transakcijski račun sredstava zaštite za zaštitu i spašavanje (firmi Ahmetspahić Petrol d.o.o. Ilidža za prevoz goriva na relaciji Sarajevo – Grude).

27. Odluka broj: 02-44/13-222/14 od 26.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava isplata finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 140.400,00 KM, sa podračuna otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora pod nazivom FMF-Poseban transakcijski račun sredstava zaštite za zaštitu i spašavanje (firmi “Gever” d.o.o. Srebrenik) za isporučenu robu po Ugovoru broj: 08-14/33-450-3/14 od 18.06.2014. godine.

28. Odluku broj: 02-44/13-223/14 od 26.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava isplata finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 7.392,00 KM za zaključene Ugovore sa četiri volontera za radove na preuzimanje humanitarne pomoći i poslove u skladištu.

29. Odluku broj: 02-44/13-224/14 od 26.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava da izvrši nabavku usluga – izrada Glavnog projekta i Projektantski nadzor poslovnog objekta „Skladište za smještaj opreme, službi zaštite i sšpašavabnja i drugih struktura civilne zaštite u smještajnih kapaciteta za specijalističke jedinice FUCZ u ul. Bojnička 65 Azići, Sarajevo, u ukupnom iznosu od cca 45.000,00 KM.