Federalni štab civilne zaštite – pregled donešenih naredbi:

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10) člana 18. Poslovnika o radu Federalnog štaba civilne zaštite broj: 11-49/1-483-3/11 od od 26.10.2011. godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 870/2014 od 15.05.2014. godine, Federalni štab civilne zaštite donio je slijedeće naredbe:

1. Naredba broj: 02-44/13-4/14 od 15.05.2014. godine, odnosi se na kantonalne štabove civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona, Tuzlanskog kantona i Kantona Sarajevo da putem operativnih centara civilne zaštite redovno i kontinuirano svaka tri sata izvještavaju Federalni štab civilne zaštite o stanju na terenu.

2. Naredba broj: 02-44/13-5/14 od 15.05.2014. godine, odnosi se na Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da svim raspoloživim resursima obezbijedi prohodnost putnih komunikacija na područjima ugroženim poplavama.

3. Naredba broj: 02-44/13-12/14 od 16.05.2014. godine, kojom se naređuje kantonalnim ministarstvima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da sagledaju stanje zdravstvene zaštite životinja i poduzimanje mjera i radnji radi sprečavanja pojave zaraznih, parazitarnih i drugih oboljenja kao i suzbijanju zoonoza.

4. Naredba broj: 02-44/13-13/14 od 16.05.2014. godine, kojom se Crvenom križu/krstu Federacije BiH naređuje organiziranje punktova u kojima će se prikupljati i vršiti raspodjela pomoći u hrani, vodi, odjeći, sanitetskom materijalu i sl., te ostvarivanje međusobne saradnje između kantonalnih, općinskih/gradskih štabova civilne zaštite, Crvenog križa/krsta Federacije BiH i drugih humanitarnih organizacija.

5. Naredba broj: 02-44/13-14/14 od 16.05.2014. godine, kojom se naređuje Federalnom zavodu za geologiju da pripremi program mjera za sprečavanje nastajanja posljedica koje mogu uzrokovati klizišta. Tom naredbom se zadužuju kantonalni, općinski/gradski štabovi civilne zaštite da sačine registar klizišta sa visokim stepenom opasnosti po ljude i materijalna dobra. Isto tako zadužuju se štabovi da formiraju stručne timove za monitoring klizišta.

6. Naredba broj: 02-44/13-1-17/14 od 17.05.2014. godine, kojom se naređuje kantonalnim uparavama za inspekcijske poslove da maksimalno pojačaju inspekcijski nadzor i poduzmu sve potrebne mjere u okviru svoje nadležnosti iz čl. 31. Do 40. Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 69/05).

7. Naredba broj: 02-44/13-4/14 od 17.05.2014. godine, odnosi se na kantonalne štabove civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona, Tuzlaskog kantona i Kantona Sarajevo da putem operativnih centara civilne zaštite pisanim i elektronskim medijima objave brojeve telefona putem kojih će građani 24 sata moći uputiti poziv za pomoć i dostavljati informacije bitne za stanje na terenu.

8. Naredba broj: 02-44/13-20/14 od 17.05.2014. godine, kojom se naređuje kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i općinskim službama civilne zaštite da Federalnom štabu civilne zaštite redovno dostavljaju službene izvještaje o umrlim osobama kao i načinu nastanka smrti (prirodna smrt, utapanje, glad i sl.) u toku djelovanja prirodne i druge nesreće.

9. Naredba broj: 02-44/13-26/14 od 19.05.2014. godine, kojom se naređuje kantonalnim štabovima civilne zaštite, kantonalnim ministarstvima zdravstva, Federalnom i kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, kao i higijensko-epidemiološkim službama domova zdravlja, da zavisno od epidemiološke situacije, provedu obaveznu protuepidemijsku dezinfekciju na ugroženim područjima u skladu sa svojim nadležnostima. Pored toga, naređuje se kantonalnim i općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite da odmah mobiliziraju dodatno ljudstvo opremu i sredstva privrednih društava za obavljanje djelatnosti DDD u Federaciji BiH, s ciljem provođenja obavezne protuepidemijske dezinfekcije na ugroženim područjima. Isto tako, naređuje se kantonalnim ministarstvima zdravstva i kantonalnim zavodima za javno zdravstvo u kantonima koji nisu direktno ugroženi prirodnom nesrećom, da stave na raspolaganje svoje materijalne i ljudske kapacitete kantonalnim ministarstvima zdravstva i kantonalnim zavodima za javno zdravstvo koji su direktno ugroženi.

10. Naredba broj: 02-44/13-27/14 od 19.05.2014. godine, kojom se naređuje kantonalnim ministarstvima zdravlja, da angažuje nadležne kantonalne i općinske/gardske organe zdravstva, javna komunalna preduzeća, higijensko epidemiološke službe (HES), nosioce poslova za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (DDD), radi obilaska stambenih i drugih objekata, kao i privrednih i drugih institucija na plavljenom području, radi sagledavanja i utvrđivanja stanja kontaminiranosti navedenih objekata i zemljišta, te poduzimanja aktivnosti na vršenju čišćenja i dezinfenkcije istih, u saradnji i koordinaciji sa odgovarajućim kantonalnim odnosno općinskim/gradskim štabom civilne zaštite.

11. Naredba broj: 02-44/13-28/14 od 19.05.2014. godine, kojom se naređuje Federalnom ministarstvu zdravstva, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, da zajednički formiraju tri tima za brzu procjenu zdravstvenih potreba stanovništva na ugroženim područjima, te usmjeravanju daljnih aktivnosti zdravstvenog sektora na ovim poslovima i usmjeravanju domaće i međunarodne pomoći na ugroženim područjima.

12. Naredba broj: 02-44/13-29/14 od 19.05.2014. godine, kojom se naređuje kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove veterinarstva, da organizuju obavljanje neškodljivog uništavanja leševa i proizvoda životinjskog porijekla, konfiskata, nejestivih nusproizvoda klanja i valioničkih otpadaka.

13. Naredba broj: 02-44/13-30/14 od 19.05.2014. godine, kojom se naređuje kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, higijensko epidemiološkim službama (HES) i domovima zdravlja, da odmah izvrše uzimanje uzoraka vode za piće u javnim i privatnim vodovodima, bunarima, izvorištima i drugim objektima za snadbjevanje stanovništva vodom, odnosno da izvrše kontrolu tih uzoraka i predlože odgovarajuće mjere kako ne bi došlo do korištenja onečišćene ili neispravne vode za piće, u saradnji i koordinaciji sa odgovarajućim kantonalnim odnosno općinskim/gradskim štabom civilne zaštite.

14. Naredba broj: 02-44/13-35/14 od 20.05.2014. godine, kojom se naređuje aktiviranje službi zaštite i spašavanja Federacije BiH: Službi za radiološko-hemijsko-biološku zaštitu i spašavanja Federacije BiH (Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH), Službi za medicinsku pomoć Federacije BiH (UKC Tuzla; Klinička bolnica Mostar; RMC „Dr Safet Mujić“ Mostar i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo) i Službi za veterinarske poslove Federacije BiH (Veterinarski fakultet Sarajevo).

15. Naredba broj: 02-44/13-38/14 od 20.05.2014. godine, kojom se zadužuje Federalna uprava civilne zaštite da po hitnom postupku sprovede javnu nabavku sredstava i opreme u ukupnoj vrijednosti cca 63.000,00 KM ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koje će koristiti jedinice zaštite i spašavanja u akcijama zaštite i spašavanja.

16. Naredba broj: 02-44/13-40/14 od 20.05.2014. godine, kojom se naređuje svim zdravstvenim ustanovama na područjima ugroženim poplavama i klizištima, da zahtjeve za pomoć u ljudskim i drugim resursima upućuju Federalnom ministarstvu zdravstva.

17. Naredba broj: 02-44/13-41/14 od 20.05.2014. godine, kojom se zadužuju kantonalna ministarstva zdravstva da u zdravstvenim ustanovama na svom području (JU Apoteke Sarajevo, Dom zdravlja Zenica, KC U Tuzla, Bolnica Orašje, DZ Odžak i Kantonalna bolnica Bihać), omoguće organizirani prijem doniranih lijekova, sanitetskog materijala kao i sredstava za dezinfekciju.

18. Naredba broj: 02-44/13-43/14 od 20.05.2014. godine, kojom se naređuje kantonalnim štabovima civilne zaštite da odmah pristupe organizaciji sagledavanja ključnih problema zbrinjavanja i obskrbljenosti stanovništva na područima svojih kantona, za svaku općinu, odnosno svako naseljeno mjesto pogođeno poplavom uz angažovanje svih raspoloživih resursa, uključujući i resurse što stižu u obliku humanitarne i druge pomoći.

19. Naredba broj:02-44/13-45/14 od 20.05.2014. godine, kojom se naređuje Kantonalnom štabu civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona da pristupi organizaciji prihvata i angažovanja 500 dobrovoljaca (studenata iz Sarajeva), te da u saradnji sa općinskim strukturama civilne zaštite u općinama Zavidovići i Maglaj osigura sve potrebne uvjete za nesmetan i siguran rad na raščišćavanju i otklanjanju posljedica nastalih prirodnom nesrećom – poplavom, počevši od dolaska na odredište pa do povratka za Sarajevo (21.05.2014. godine).

20. Naredba broj: 02-44/13-51/14 od 21.05.2014. godine, kojom se naređuje kantonalnom štabu civilne zaštite i Kantonalnoj upravi civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona da osigura dvije pumpe za vodu sa pripadajućom opremom koje se trebaju hitno, helikopterskim prevozom uputiti na područje Posavskog kantona , općina Domaljevac, lokalitet Kazneno-popravnog zavoda u Domaljevcu.

21. Naredba broj: 02-44/13-52/14 od 21.05.2014. godine, kojom se naređuje Federalnoj direkciji robnih rezervi da u roku od 12 sati stavi na raspolaganje ukupno 240.000 litara raspoložive robne rezerve nafte i 62.000 litara benzina, općinskim štabovima civilne zaštite ugroženih općina Posavskog, Zeničko-dobojskog i Tuzlanskog kantona.

22. Naredba broj: 02-44/13-58/14 od 22.05.2014. godine, kojom se naređuje da Federalna uprava civilne zaštite, Kantonalnom štabu civilne zaštite Tuzlanskog kantona stavi na raspolaganje 200 komadačebadi i 50 komada PVC kanistera različite veličine za vodu.

23. Naredba broj: 02-44/13-61/14 od 23.05.2014. godine, kojom se naređuje Federalnoj direkciji robnih rezervi, da odmah stavi na raspolaganje Federalnoj upravi civilne zaštite 10.000 litara benzina i 25.000 litara nafte koje će koristiti jedinice zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine i međunarodne jedinice zaštite i spašavanja u akcijama zaštite i spašavanja.

24. Naredba broj: 02-44/13-62/14 od 23.05.2014. godine, kojom se naređuje Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da sa Republikom Slovenijom koordinira angažovanje 5 specijalnih kamiona za prevoz i neškodljvo uništavanje životinjskih lešina iz Posavskog kantona.

25. Naredbu broj: 02-44/13-65/14 od 24.05.2014. godine, kojom se naređuje kantonalnim štabovima civilne zaštite Posavskog, Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog i Unsko-sanskog kantona da u saradnji sa kantonalnim ministarstvima zdravstva naprave plan uništavanja medicinskog otpada nastalog usljed poplava. Navedeni plan dostaviti nadležnom ministarstvu okoliša i Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

26. Naredbu broj: 02-44/13-66/14 od 24.05.2014. godine, kojom se naređuje kantonalnim štabovima civilne zaštite Posavskog, Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog i Unsko-sanskog kantona da mapiraju područja sa tačno navedenim lokacijama deponija. Navedenu mapu sa navedenim lokacijama su dužni dostaviti Federalnom štabu civilne zaštite u cilju praćenja mjera asanacije i planiranja ddd mjera.

27. Naredbu broj: 02-44/13-67/14 od 24.05.2014. godine, kojom se naređuje Agenciji za vodno područje sliva rijeke Save da Federalnom štabu civilne zaštite hitno dostavi izvještaj o preduzetim aktivnostima iz nadležnosti Agencije na ugroženim područjima u periodu od 15.05.2014. godine.

28. Naredbu broj: 02-44/13-68/14 od 24.05.2014. godine, kojom se naređuje Agenciji za vodno područje sliva rijeke Save, da dostavlja ažurirane podatke monitoringa sliva rijeke Save, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

29. Naredbu broj: 02-44/13-69/14 od 24.05.2014. godine, kojom se naređuje Kantonalnom štabu Posavskog kantona da uvede ograničen ulazak, odnosno omogući ulazak osobama sa posebnim odobrenjem u području gdje se provode mjere asanacije u prvom redu uklanjanja uginulih životinja, kao i prikupljanje preživjelih životinja. Navedene mjere nalažu se u cilju prevencije zaraznih bolesti i trajat će dok traju mjere asanacije u navedenom području.

30. Naredbu broj: 02-44/13-70/14 od 24.05.2014. godine, da u saradnji sa kantonalnim ministarstvima zdravstva odrede zdravstvene ustanove na području kantona, koje će biti zadužene za prijem i izdavanje lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći, a koji se doznačavaju iz centralnih skladišta ovlaštenih zdravstvenih ustanova (po Naredbi broj 02-44/13-41/14 od 20.05.2014.), kako bi se pacijentima ugroženih područja, lijekovi i medicinska sredstva iz humanitarne pomoći izdavala u određenoj zdravstvenoj ustanovi na području kantona, bez administrativnih prepreka i bez finansijske nadoknade.

31. Naredbu broj: 02-44/13-72/14 od 26.05.2014.godine, kojom se zadužuju Federalna uprava civilne zaštite da po hitnom postupku sprovede javnu nabavku STIHL GS461 za rezanje betona 3 komada, STIHL motornih prskalica SR200 10 komada, STIHL ručnih prskalica SG20 10 komada, koje će koristiti jedinice zaštite i spašavanja u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodne nesreće – poplave u Federaciji BiH.

32. Naredbu broj: 02-44/13-73/14 od 26.05.2014. godine, kojom se naređuje Federalnoj upravi civilne zaštite da Kantonalnoj upravi civilne zaštite Posavskog kantona stavi na raspolaganje doniranu opremu i to: šatora 30 komada, paketa sa hranom 50, prekrivača za šatore 46 komada, vreća za spavanje 66 komada, prostirke 72 komada, majice ½ vreće, kišna kabanica 1 vreća, ćebad 7 bala, pumpe za vodu HS 2,4 S komada 5, poljski WC 10 komada, kanister za vodu 1 paket, kanister 17 komada, prečistača za vodu (jednokratni) 1 paket, posuđe 60 komada, odjeća 3 vreće, odjeća 2 paketa, te opremu koju je nabavila putem javne nabavke i to: lopate 100 komada i kolica 50 komada.

33. Naredbu broj: 02-44/13-74/14 od 26.05.2014. godine, kojom se naređuje Federalnoj upravi civilne zaštite da Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona stavi na raspolaganje doniranu opremu i to: šatora 37 komada, pumpe za vodu HS 2,4 S komada 5, filter za prečišćavanje vode 1 komplet, prostirke komada 72, paket sa hranom 17 paketa, majice ½ vreće, kišne kabanice 1 vreća, odjeća 4 vreće, poljski WC 10 komada, kanister za gorivo 10 komada, kanister jednokratni 1 paket, te opremu koju je nabavila putem javne nabavke i to: lopate 100 komada i kolica 50 komada.

34. Naredbu broj: 02-44/13-75/14 od 26.05.2014. godine, kojom se naređuje Službi zaštite i spašavanja Federacije BiH – Klinička bolnica Mostar, da zbog epidemiološke situacije na području Posavskog kantona, u saradnji sa Kantonalnim štabom civilne zaštite Posavskog kantona organizuje i uputi epidemiologa na ugroženo područje Posavskog kantona.

35. Naredbu broj: 02-44/13-76/14 od 26.05.2014. godine, kojom se naređuje Kantonalnom štabu civilne zaštite Posavskog kantona, da u koordinaciji sa Zavodom za javno zdravstvo Posavskog kantona, prije napuštanja ugroženog područja organizira i provede dezinfekciju ljudi, prevoznih sredstava i opreme.

36. Naredbu broj: 02-44/13-77/14 od 20.05.2014. godine, kojom se zadužuje Federalna uprava civilne zaštite da po hitnom postupku sprovede javnu nabavku uniforme za specijalističke jedinice za zaštitu i spašavanje koje će koristiti jedinice zaštite i spašavanja u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodne nesreće – poplave u Federaciji BiH.

37. Naredbu broj: 02-44/13-78/14 od 26.05.2014. godine, kojom se zadužuje Federalna uprava civilne zaštite da po hitnom postupku sprovede javnu nabavku polumaske 3M-6200 200 komada, filter 3M-ABEK 400 komada, naočale 3M- 2890A 200 komada, zaštitno odjelo 3M- 4515 jednokratno 500 komada, zaštitne rukavice jednokratne 500 komada.

38. Naredbu broj: 02-44/13-89/2014 od 27.05.2014. godine kojom Federalni štab civilne zaštite zadužuje Federalnu upravu civilne zaštite da po hitnom postupku provede postupak javne nabavke za uniforme, obuću, zaštitne maske i rukavice, kape, naočale, prenosive frižidere i dezinfekciona sredstva (za pripadnike Službe za veterinarske poslove), kao i da stavi u funkciju teretno motorno vozilo za navedenu službu.

39. Naredbu broj: 02-44/13-90/14 od 27.05.2014. godine kojoj se Federalnoj direkciji robnih rezervi naređuje da u roku od 12 sati stavi na raspolaganje po 95.000 l raspoložive robne rezerve trajnog mlijeka 2,8 {a2a319f19d50a12f1aed2e6c36733902941c3f94d4616828affb0c4c4a30ded0} i 2,0 {a2a319f19d50a12f1aed2e6c36733902941c3f94d4616828affb0c4c4a30ded0} m.m. i 95.000 komada (37.500 kg) raspoložive robne rezerve Feta sira (pak. 250 g) iz firme Milkos kantonalnim štabovima civilne zaštite.

40. Naredbu broj: 02-44/13-91/14 od 27.05.2014. godine kojoj se Federalnoj direkciji robnih rezervi naređuje da u roku od 12 sati stavi na raspolaganje ukupno 132.000 l raspoložive robne rezerve nafte i 65.000 l raspoložive robne rezerve benzina općinskim štabovima civilne zaštite.

41. Naredbu broj: 02-44/13-94/14 od 27.05.2014. godine kojom se privremeno zabranjuje angažovanje maloljetnika na saniranju posljedica poplava u Federaciji BiH.

42. Naredbu broj: 02-44/13-88/14 od 27.05.2014. godine kojoj se Federalnoj direkciji robnih rezervi naređuje da u roku od 12 sati stavi na raspolaganje 75.000 kg raspoložive robne rezerve brašna (pak. 25kg), 30.000 kg raspoložive robne rezerve šećera (pak. 50 kg.) i 15.000 kg (pak. 50 kg) raspoložive robne rezerve soli kantonalnim štabovima civilne zaštite.

43. Naredbu broj: 02-44/13-103/14 od 30.05.2014. godine, kojom se naređuje se Federalnoj direkciji robnih rezervi, da u roku od 12 sati stavi na raspolaganje ukupno 25.000 l raspoložive robne rezerve ulja (pak. 1/1 l), kantonalnim štabovima civilne zaštite, kako slijedi: Zeničko-dobojski 10.000 l; Tuzlanski 10.000 l; Posavski 5.000 l.

44. Naredbu broj: 02-44/13-105/14 od 29.05.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite naređuje da Kantonalnoj upravi civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona stavi na raspolaganje doniranu opremu i hranu, generator sa električnom opremom i stočnu hranu.

45. Naredbu broj: 02-44/13-107/14 od 29.05.2014. godine, kojom se Kantonalnim zavodima za javno zdravstvo naređuje da dostave operativne planove DDD mjera izrađene od ovlaštenih DDD službi, odnosno od ovlaštenih izvođača a na koje je dao saglasnost nadležni zavod za javno zdravstvo, Federalnom zavodu za javno zdravstvo.

46. Naredbu broj: 02-44/13-104/14 od 29.05.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite naređuje da Kantonalnoj upravi civilne zaštite Unsko-sanskog kantona stavi na raspolaganje doniranu opremu i hranu, generator sa električnom opremom i stočnu hranu.

47. Naredbu broj: 02-44/13-106/14 od 29.05.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite naređuje da Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona stavi na raspolaganje doniranu opremu i hranu, generator sa električnom opremom i stočnu hranu.

48. Naredbu broj: 02-44/13-101/14 od 29.05.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite naređuje da Kantonalnoj upravi civilne zaštite Posavskog kantona stavi na raspolaganje doniranu opremu i hranu, generator sa električnom opremom i stočnu hranu.

49. Naredbu broj: 02-44/13-108/14 od 29.05.2014. godine, kojom se Agenciji za vodno područje sliva rijeke Save naređuje da Federalnom štabu civilne zaštite hitno dostavi izvještaj o stanju na vodoprivrednim objektima (odbrambeni nasipi od rijeke Save i Bosne), na potezu općine Odžak, te općina Domaljevac-Šamac i Orašje, program i prijedlog mjera za saniranje postojoćeg narušenog stanja na vodoprivrednim objektima, kao i prijedlog mjera dugoročne zaštite na postojećim vodoprivrednim objektima (odbrambeni nasipi od rijeke Save i Bosne).

50. Naredbu broj: 02-44/13-112/14 od 29.05.2014. godine, kojom se kantonalnim i općinskim štabovima civilne zaštite naređuje da za potrebe Federalnog štaba civilne zaštite, podnesu izvještaje o stepenu realizacije dobijenih naredbi od vremena proglašenja stanja prirodne nesreće u FBiH, zaključno sa subotom 31.05.2014.godine, prema tabelama priloženim u prilogu ove Naredbe.

51. Naredbu broj: 02-44/13-115/14 od 30.05.2014. godine, kojom se općinskim štabovima civilne zaštite i općinskim komisijama za procjenu štete s ciljem bržeg provođenja postupka procjene štete naređuje da u skladu sa čl. 15. stav 1. Uredbe o metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća („Sl. novine Federacije BiH“, br. 75/04, 38/06, 52/09 i 56/09) po potrebi formiraju veći broj komisija za procjenu štete za područja na kojima se vrše procjene šteta. Takođe se naređuje kantonalnim štabovima civilne zaštite da ukoliko su im dostavljene preliminarne procjene šteta od strane općina, iste HITNO dostave Federalnom štabu civilne zaštite u cilju objedinjavanja podataka za potrebe Vlade Federacije BiH.

52. Naredbu broj: 02-44/13-137/14 od 15.05.2014. godine, kojom se v.d. direktora Fedealne uprave civilne zaštite naređuje da aktivira Jedinicu za deminiranje i druge zadatke zaštite i spašavanja, da učestvuje u spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih poplavama, učestvuje u evakuaciji ljudi ugroženih i nastradalih od prirodne nesreće-poplave, u ispomoći u provođenju dekontaminacije i detoksikacije ljudi i materijalnih dobara, te pruža podršku na uklanjanju ruševina nastalih od srušenih ili oštećenih objekata i putevima prouzrokovanih klizištima, na ugroženim područjima Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Posavskog kantona i Kantona Sarajevo.

53. Naredbu broj: 02-44/13-134/14 od 20.06.2014. godine, kojom se v.d. direktora Fedealne uprave civilne zaštite naređuje da po hitnom postupku sprovede javnu nabavku i zaključi ugovor o pružanju usluga skladištenja, utovara i istovara viljuškarom roba i opreme humanitarne pomoći koju zaprimi Federalna uprava civilne zaštite u vrijeme djelovanja prirodne nesreće poplave na području Federacije u objektu površine od 1000 m2, osiguranom od požara i provalne krađe, na period od šest mjeseci (u ukupnoj vrijednosti od cca 6.000,00 KM mjesečno odnosno ukupnoj vrijednosti cca 36.000,00 KM).

54. Naredbu broj: 02-44/13-136/14 od 03.06.2014. godine, kojom se se kantonalnom i općinskim štabovima civilne zaštite Posavskog, Zeničko-dobojskog i Tuzlanskog kantona naređuje da pitanje sanacije i zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla i drugih vrsta otpada bude u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i odgovarajućim provedbenim propisima, što je definirano detaljnije u priloženoj Instrukciji koja je u prilogu ove naredbe, kao i da o provedenim mjerama redovno izvještavati Federalni štab civilne zaštite i Multisektorski i multidisciplinarni tim za izradu plana i provođenja aktivnosti DDD.

55. Naredbu broj: 02-44/13-124/14 od03.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite naređuje da Općinskom štabu civilne zaštite Općine Čelić stavi na raspolaganje doniranu opremu i vodu, i to: voda – 10 paleta i kanisteri – 20 kom.

56. Naredbu broj: 02-44/13-125/14 od 03.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite naređuje da Općinskom štabu civilne zaštite Općine Doboj Istok stavi na raspolaganje doniranu opremu i to: kanisteri – 10 kom.

57. Naredbu broj: 02-44/13-126/14 od 03.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite naređuje da Općinskom štabu civilne zaštite Općine Doboj Jug stavi na raspolaganje doniranu opremu i to: grijalica za isušivanje – 6 kom, deke – 100 kom i kanisteri – 10 kom.

58. Naredbu broj: 02-44/13-127/14 od 03.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite naređuje da Općinskom štabu civilne zaštite Općine Domaljevac – Šamac stavi na raspolaganje doniranu opremu i to: leđne prskalice – 5 kom, pumpe za mulj – 2 kom, gumene čizme – 20 kom, hlor – 1 bure i kanister – 10 kom, kao i da stavi na raspolaganje 100 kom lopata (na revers).

59. Naredbu broj: 02-44/13-128/14 od 03.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite naređuje da Kantonalnoj upravi civilne zaštite Posavskog kantona stavi na raspolaganje 18 t doniranog brašna od strane Turkmenistana.

60. Naredbu broj: 02-44/13-129/14 od 03.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite naređuje da Općinskom štabu civilne zaštite Općine Odžak stavi na raspolaganje doniranu opremu i vodu, i to: maske – 1.000 kom, gumene čizme – 34 para, lopate – 71 kom, frižideri ručni – 5 kom, vreće za pijesak – 7.800 kom, voda – 10 paleta i kanisteri – 20 kom, kao i da stavi na raspolaganje 20 kom ručnih kolica (na revers).

61. Naredbu broj: 02-44/13-135/14 od 03.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite naređuje da Općinskom štabu civilne zaštite Općine Orašje stavi na raspolaganje doniranu opremu i hranu, i to: odjeća – 5 vreća, gumene čizme – 40 pari, četke – 30 kom, maske – 2000 kom, isušivači vlage – 5 kom, rukavice – 50 kom, gumene hlače – 50 kom, hrana, šećer – 7 paketa, hrana, slanutak – 43 paketa, hrana, grah – 65 paketa, voda – 13 paleta, poljski wc – 20 kom, pumpa za prečišćavanje vode – 1 kom i kanisteri – 20 kom, kao i da na raspolaganje: kolica ručna – 20 kom i lopate – 50 kom (na revers).

62. Naredbu broj: 02-44/13-130/14 od 03.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite naređuje da Općinskom štabu civilne zaštite Općine Srebrenik stavi na raspolaganje doniranu opremu i to: deke – 10 buntova, gumene čizme – 20 pari, kabanice – 200 kom i vreće za pijesak – 4.200 kom.

63. Naredbu broj: 02-44/13-131/14 od 03.06.2014. godine, kojom se se Federalnoj upravi civilne zaštite naređuje da Općinskom štabu civilne zaštite Općine Vareš stavi na raspolaganje doniranu opremu i to: mašina za dezinfekciju usjeva – 1 kom, grijalica – 5 kom, krampe – 50 kom, rukavice – 100 kom, maske 1.000 kom, čizme – 10 pari, kabanice – 241 kom, pumpe za vodu potapajuće HS 2,4 – 1 kom, sjekira – 11 kom i kanisteri 10, kao i da stavi na raspolaganje agregat 1 kom, kolica – 20 kom i lopata – 100 kom (na revers).

64. Naredbu broj: 02-44/13-132/14 od03.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite naređuje da Općinskom štabu civilne zaštite Općine Zenica stavi na raspolaganje doniranu opremu i to: Vreće za spavanje – 50 kom, odjeća – 10 vreća, deke – 400 kom i kanisteri – 10 kom.

65. Naredbu broj: 02-44/13-133/14 od03.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite naređuje da Općinskom štabu civilne zaštite Općine Živinice stavi na raspolaganje doniranu opremu i to: rasklopivi kreveti – 51 kom, deke – 100 kom, prekrivači – 50 kom, isušivači vlage – 10 kom i kanisteri – 10 kom, kao i da na raspolaganje 10 ručnih kolica (na revers).

66. Naredbu broj: 02-44/13-148/14 od 05.06.2014. godine, kojom se Federalnoj direkciji robnih rezervi, naređuje da u roku od 12 sati stavi na raspolaganje 10.000 l raspoložive robne rezerve nafte i 5.000 l raspoložive robne rezerve benzina, Općinskom štabu civilne zaštite općine Ključ.

67. Naredbu broj: 02-44/13-145/14 od 05.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite naređuje da po hitnom postupku sprovede javnu nabavku Izolacionog aparata za disanje PSS 300 – 10 komada, u ukupnoj vrijednosti od cca 46.215,00 KM organizovati i sprovesti iz sredstava posebne naknade.

68. Naredbu broj: 02-44/13-144/14 od 05.06.2014. godine, kojom se Federalnoj direkciji robnih rezervi naređuje da u roku od 12 sati stavi na raspolaganje općinskim štabovima civilne zaštite ukupno 40.000kg raspoložive robne rezerve kukuruz – prekrupe, Čelić, Doboj istok, kao i da u roku od 12 sati stavi na raspolaganje općinskim štabovima civilne zaštite ukupno 40.000 kg raspoložive robne rezerve kukuruz – u zrnu, Doboj istok, Čelić. Isto tako, da u roku od 12 sati stavi na raspolaganje općinskim štabovima civilne zaštite ukupno 30.000 kg raspoložive robne reserve mekinja, Doboj istok, Čelić.

69. Naredbu broj: 02-44/13-155/14 od05.06.2014. godine, kojim Federalnoj direkciji robnih rezervi naređuje da u roku od 12 sati stavi na raspolaganje ukupno 60.000 litara raspoložive robne rezerve dizel goriva Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica za potrebe povratnika u Republiku Srpsku na područjima ugroženim poplavama.

70. Naredbu broj: 02-44/13-158/14 od09.06.2014. godine, kojim Federalnoj direkciji robnih rezervi naređuje da u roku od 12 sati stavi na raspolaganje ukupno60.000 l raspoložive robne rezerve dizela kantonalnim štabovima civilne zaštite Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom i Posavskom, kao i da u roku od 12 sati stave na raspolaganje ukupno 320.000 l raspoložive robne rezerve dizela općinskim štabovima civilne zaštite Zenica, Olovo, Zavidovići, Doboj jug, Breza, Usora, Visoko, Maglaj, Žepče, Vareš, Kakanj, Tešanj, Lukavac, Tuzla, Kladanj, Gračanica, Kalesija, Srebrenik; Živinice, Gradačac, Doboj istok, Banovići, Teočak, Čelić, Sapna, Orašje, Odžak, Domaljevac-Šamac, Sanski Most, Ključ, Bosanski Petrovac i Travnik.

71. Naredbu broj: 02-44/13-160/14 od09.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite naređuje da općinskim štabovima civilne zaštite, u svrhu daljnje distribucije, stavi na raspolaganje bijela tehnika donirana od strane Grada Sofije, Bugarska, koja je donirana preko Gradske uprave Grada Sarajeva, općini Sapna, Vogošća, Odžak, Teočak, Olovo, Doboj Istok, Čelić, Zavidovići i Maglaj.

72. Naredbu broj: 02-44/13-167/14 od 10.06.2014. godine, kojim Federalnoj direkciji robnih rezervi naređuje da osigura finansijska sredstva za nabavku 9.000 vreća sjemena kukuruza, za potrebe kasne sjetve u Posavskom kantonu i općini Sanski Most u suradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, iz razloga što je isto provelo postupak javne nabavke u okviru koga bi se mogla izvršiti ova nabavka, kao i Kantonalnom štabu civilne zaštite Posavskog kantona i Općinskom štabu civilne zaštite općine Sanski Most, da izvrši raspodjelu dobivenog sjemena.

73. Naredbu broj: 02-44/13-172/14 od 11.06.2014. godine, kojim Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona 10. naređuje da organizuje obavještavanje poljoprivrednika na području Kantona 10 koji raspolažu viškovima baliranog sijena za doniranje ugroženom stanovništvu, te sinhronizuje aktivnosti na prijemu baliranog sijena za smještaj u krugu vojnog objekta u Livnu.

74. Naredbu broj: 02-44/13-171/14 od 11.06.2014. godine, kojom se kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, kao i higijensko-epidemiološkim službama domova zdravlja naređuje hitno provođenje preventivne deratizacije i dezinsekcije na ugroženim područjima na kojima je izvršena potpuna ili djelomična asanacija terena nakon povlačenja vode. NAPOMENA: Dana 11.06.2014. godine, navedena Naredba je stavljena van snage Naredbom broj: 02-44/13-171/14 od 11.06.2014. godine.

75. Naredbu broj: 02-44/13-171/14 od 11.06.2014. godine, kojim kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, kao i higijensko-epidemiološkim službama domova zdravlja naređuje hitno provođenje obavezne preventivne dezinsekcije i deratizacije na ugroženim područjima na kojima se izvršena potpuna ili djelomična asanacija terena nakon povlačenja vode, kao i da kantonalni i općinski štabovi civilne zaštite mobiliziraju ljudstvo, opremu i sredstva privrednih društava koja su registrovana za obavljanje poslova dezinsekcije i deratizacije u FBIH, s ciljem provođenja obavezne preventivne dezinsekcije i deratizacije, isto tako kantonalna ministarstva zdravstva i kantonalni zavodi za javno zdravstvo u kantonima koji nisu direktno ugroženi prirodnom nesrećom, da stave na raspolaganje svoje materijalne i ljudske resurse kantonalnim ministarstvima zdravstva i kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, čija su područja direktno ugrožena. Za provođenje ove naredbe odgovorni su kantonalni štabovi civilne zaštite na svom području, kao i Federalni i kantonalni zavodi za javno zdravstvo, te kantonalna ministarstva zdravstva koja vrše nadzor nad radom higijensko-epidemioloških službi domova zdravlja i zavoda za javno zdravstvo.

76. Naredbu broj: 02-44/13-190/14 od13.06.2014. godine, kojom se Federalnoj direkciji robnih rezervi naređuje da stavi na raspolaganje kantonalnom štabu civilne zaštite Posavskog kantona ukupno 80.000kg raspoložive robne rezerve (kukuruz – prekrupe, 20.000 kg, kukuruz – u zrnu, 40.000 kg i stočno brašno 20.000 kg), kao i da stave na raspolaganje kantonalnom štabu civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona ukupno 40.000kg raspoložive robne rezerve (kukuruz – prekrupe 10.000 kg, kukuruz – u zrnu 20.000 kg i stočno brašno 10.000 kg), te kantonalnom štabu civilne zaštite Tuzlanskog kantona ukupno 40.000kg raspoložive robne rezerve (kukuruz – prekrupe 10.000 kg, kukuruz – u zrnu 20.000 kg i stočno brašno 10.000 kg) i kantonalnom štabu civilne zaštite Unsko-sanskog kantona ukupno 20.000kg raspoložive robne rezerve (kukuruz – prekrupe 5.000 kg, kukuruz – u zrnu 10.000 kg i stočno brašno 5.000 kg).

77. Naredbu broj: 02-44/13-189/14 od13.06.2014. godine, kojom se Federalnoj direkciji robnih rezervi naređuje da uz stručnu podršku Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, izvrši nabavku sredstava za dezinsekciju sa zemlje, Neopitroid premium, u količini od 2.000 litara, koji će biti raspoređena zavodima za javno zdravstvo Posavskog kantona – 1000 litara, te po 500 litara Zeničko-dobojskom i Tuzlanskom kantonu, dok su za prijem, skladištenje insekticida i provedbu dezinsekcije odgovorni kantonalni zavodi za javno zdravstvo.

78. Naredbu broj: 02-44/13-188/14 od 13.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite naređuje da doniranu humanitarnu pomoć od Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u količini od 8 (osam) paleta različitih artikala distribuira Crvenom križu/krstu općine Maglaj. Sastavni dio ove naredbe je i spisak robe i tehničkih sredstava Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

79. Naredbu broj: 02-44/13-191/14 od 13.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite naređuje da izvrši nabavku sredstva za dezinsekciju sa zemlje, Neopitroid premium, u količini od 3.000 litara; sredstava Brodilom parafinski blok (25 g) 3.000 kg, Brodilom parafinski blok (200 g) 2.500 kg, Brodilom meki mamac (10 g) 2.500 kg; dva komada ULU aerosol generatora CITIZEN BIG DL90 T 1000 sa pratećom opremom te da izvrši izbor ovlaštene firme za DDD sa licencama za rad sa 1., 2. i 3. grupom otrova.

80. Naredbu broj: 02-44/13-200/14 od 17.06.2014. godine, kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite naređuje da izvrši nabavku sredstva za dezinfekciju (koncentrat), DIOXY AKTIV SUPRA AGRO, u količini od 7.000 kg. te kantonalnim ministarstvima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog, Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona i Federalnoj upravi civilne zaštite da izvrše preuzimanje i distribuciju sredstava u sljedećim količinama, Posavski kanton 1.500 kg, Tuzlanski kanton 2.500 kg, Zeničko-dobojski kanton 2.500 kg, Federalna uprava civilne zaštite 500 kg.

81. Naredbu broj: 02-44/13-206/14 od 19.06.2014. godine, kojim Federalnoj direkciji robnih rezervi naređuje da stavi na raspolaganje ukupno 66.600 kom raspoložive robne rezerve pileća pašteta (pak. 100 g), općinskim štabovima civilne zaštite Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Čelić, Kladanj, Doboj istok, Doboj jug, Sapna, Zenica, Tuzla, Kalesija, Banovići, Lukavac, Živinice, kao i da stave na raspolaganje ukupno 104.500 kg raspoložive robne rezerve brašna (pak. 25 kg), općinskim štabovima civilne zaštite Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Čelić, Kladanj, Doboj istok, Doboj jug, Sapna, Zenica, Tuzla, Kalesija, Banovići, Lukavac, Živinice, Olovo, kao i da stave na raspolaganje ukupno 31.500 l raspoložive robne rezerve ulja (pak. 1/1 l), općinskim štabovima civilne zaštite Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Čelić, Kladanj, Doboj istok, Doboj jug, Sapna, Zenica, Tuzla, Kalesija, Banovići, Lukavac, Živinice, Olovo. Isto tako, da stave na raspolaganje ukupno 23.000 l raspoložive robne rezerve šećera (pak. 1/1 l), općinskim štabovima civilne zaštite Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Čelić, Kladanj, Doboj istok, Doboj jug, Sapna, Zenica, Tuzla, Kalesija, Banovići, Lukavac, Živinice, Olovo, kao i da stave na raspolaganje ukupno 10.000 kg raspoložive robne rezerve soli, općinskim štabovima civilne zaštite Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Čelić, Doboj jug, Sapna, Zenica, Lukavac, Živinice.

82. Naredbu broj: 02-44/13-210/14 od 24.06.2014. godine, kojom se Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i kantonalnim štabovima civilne zaštite Unsko-sanskog, Posavskog, Zeničko-dobojskog i Tuzlanskog kantona, naređuje da Federalnom štabu civilne zaštite HITNO dostave izvještaje o preduzetim mjerama i aktivnostima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na svom području, kao i operativne planove provođenja DDD mjera za područja pogođena poplavama za naredni period.