Federalna uprava ciivlne zaštite je organizirana kroz sljedeće organizacione jedinice: 1. Kabinet direktora, 2. Sektor za planiranje, mjere zaštite i spašavanja i vatrogastvo, 3. Centar za obuku struktura zaštite i spašavanja i tehničke poslove, 4. Sektor za računovodstveno – finansijske poslove, javne nabavke i skladištenje, 5. Sektor za pravne i opšte poslove, 6. Inspektorat, 7. […]

Opsirnije

Federalna uprava civilne zaštite je samostalna federalna uprava, koja vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene odredbom člana 22. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine Federacije BiH“, br. 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06, 61/06, 52/09 i 48/11). U oblasti zaštite i spašavanja, ova Uprava vrši poslove utvrđene odredbom člana 26. […]

Opsirnije

Kabinet direktora nadležan je za sljedeće poslove i zadatke: 1) organizuje vršenje svih stručnih i administrativno – tehničkih poslova za potrebe direktora Uprave i sekretara Uprave; 2) ostvaruje saradnju sa rukovodiocima osnovnih jedinica u odnosu na sva pitanja, koja su utvrđena u programu rada Uprave, u cilju dogovora za blagovremeno izvršavanje zadataka planiranih u tom […]

Opsirnije