Ovaj sektor nadležan je za slijedeće poslove i zadatke: 1) izučava i analizira sva pitanja koja se odnose na razvoj i izgradnju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva na području Federacije Bosne i Hercegovine i njegovog funkcionisanja i u tim pitanjima predlaže odgovarajuća sistemska rješenja i druge mjere; 2) organizuje i […]

Opsirnije

Ovaj centar nadležan je za slijedeće poslove i zadatke: 1) organizuje i izvodi obuku svih struktura zaštite i spašavanja sa područja Federacije Bosne i Hercegovine, koje se obučavaju u ovom centru (članovi štabova civilne zaštite, određeni kadrovi organa državne službe, pripadnici službi zaštite i spašavanja, pripadnici specijalizovanih jedinica civilne zaštite, pripadnici operativnih centara i dugi […]

Opsirnije

Ovaj sektor nadležan je za slijedeće poslove i zadatke: 1) vrši izradu prijedloga Budžeta Uprave i usaglašava ga sa Federalnim ministarstvom finansija – Federalnim ministarstvom financija i prati njegovo izvršenje; 2) vrši izradu prijedloga plana korištenja sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća; 3) prati i osigurava pravilnu primjenu i provođenje zakona i drugih […]

Opsirnije

Ovaj sektor nadležan je za slijedeće poslove i zadatke: 1) izrađuje prednacrte i nacrte zakona, podzakonskih propisa i opštih akata o svim pitanjima iz nadležnosti Uprave i izrađuje konačne tekstove propisa i opštih akata koje u vidu radnih materijala ili prednacrta izrađuju ostale osnovne organizacione jedinice Uprave u pitanjima iz djelokruga tih jedinica, kao i […]

Opsirnije

Inspektorat je nadležan za inspekcijski nadzor u odnosu na sljedeća pitanja: 1) provođenje Zakona o zaštiti i spašavanju i propisa donesenih na osnovu tog zakona; 2) provođenje Zakona o zaštiti od požara i propisa donesenih na osnovu tog zakona; 3) pripreme federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave i službi zaštite i spašavanja koje organizira […]

Opsirnije

Ovaj sektor nadležan je da vrši slijedeće poslove i zadatke: 1) da organizuje i provodi čišćenje mina i uništavanje eksplozivnih sredstava (u daljem tekstu: UES) koja se sastoji u obilježavanju, iskopavanju, prenošenju, utovaru, prevoženju, istovaru, privremenom skladištenju, dezaktiviranju i uklanjanju eksplozivnih sredstava (UES)na svim područjima na kojima se nalaze ta sredstva na podrčju cijele Federacije […]

Opsirnije

Operativni centar civilne zaštite nadležan je za vršenje slijedećih poslova: 1) vrši planiranje, organizovanje i uspostalja funkcionalni sistem veza na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe nosilaca zaštite i spašavanja, u uslovima rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i daje stručnu pomoć kantonalnim i općinskim organima za organizovanje i uspostavljanje […]

Opsirnije

Jedinica za internu reviziju nadležna je za vršenje sljedećih poslova: 1) vrši internu kontrolu i nadzor u svim organizacionim jedinicima Uprave u skladu sa Pravilnikom o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima; 2) nadgleda, prati i izvještava u Upravi odvijanje procesa razvijanja internih procedura; 3) nadgleda, prati i izvještava u Upravi odvijanje procesa primjene zakonskih […]

Opsirnije