Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 139. sjednici održanoj 13.11.2014. godine, donijela je Odluku o Procjeni ugroženosti Federacije Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nesreća (V. broj 2003/2014 od 13.11.2014. godine), koja je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 95/14. Elektronsku verziju Procjene ugroženosti Federacije Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nesreća […]

Opsirnije