U skladu sa odredbom člana 158. tačka 3) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), Federalna uprava civilne zaštite u saradnji sa Federalnim ministrastvom obrazovanja i nauke i kantonalnim ministarstvima nadležnim za obrazovanje, izradila Nacrt Uredbe o tehničkim uslovima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova u vezi sa školovanjem vatrogasaca […]

Opsirnije

U skladu sa odredbom člana 158. tačka 3) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), Federalna uprava civilne zaštite u saradnji sa Federalnim ministrastvom obrazovanja i nauke i kantonalnim ministarstvima nadležnim za obrazovanje, izradila je Prednacrt Uredbe o tehničkim uslovima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova u vezi sa školovanjem […]

Opsirnije

Poziv za dostavljanje komentara na nacrte podzakonskih propisa Federalna uprava civilne zaštite, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), izradila je: 1) nacrt Programa obuke i osposobljavanja za dobrovoljne vatrogasce, kao i sadržaj i način polaganja stručnog ispita za dobrovoljne vatrogasace, 2) nacrt Pravilnika o […]

Opsirnije