Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Molimo sve zainteresirane, da svoje primjedbe i sugestije na prijedlog navedenog Zakona, dostave na: e-mail: fucz@fucz.gov.ba ili poštom na adresu: ulica Vitomira Lukića broj 10, 71 000 Sarajevo, u roku od 10 dana, koristeći obrazac koji možete naći pod sljedećim linkom: Pod […]

Opsirnije

OBAVJEŠTENJE KOMISIJA ZA POLAGANJE ISPITA ZA RUKOVODIOCA AKCIJE GAŠENJA POŽARA NOVEMBAR 2017 OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: septembar 2017. godine Obavijest zainteresovanim kandidadtima Obrazac prijave za polaganje ispita Primjer za popunjavanje uplatnice Tekst Uredbe (Sl. novine FBiH, broj 93  12) Tekst Uredbe o dopunama uredbe (Sl. novine FBiH, broj […]

Opsirnije

Odredbom člana 146. stav 3. i člana 159. tačka 5) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (”Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), utvrđeno je da direktor Federalne uprave civilne zaštite donosi propis o sadržaju i načinu vršenja inspekcijskog nadzora iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Federalne uprave civilne zaštite. U skladu […]

Opsirnije

U skladu sa odredbom člana 158. tačka 3) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), Federalna uprava civilne zaštite u saradnji sa Federalnim ministrastvom obrazovanja i nauke i kantonalnim ministarstvima nadležnim za obrazovanje, izradila Nacrt Uredbe o tehničkim uslovima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova u vezi sa školovanjem vatrogasaca […]

Opsirnije

U skladu sa odredbom člana 158. tačka 3) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), Federalna uprava civilne zaštite u saradnji sa Federalnim ministrastvom obrazovanja i nauke i kantonalnim ministarstvima nadležnim za obrazovanje, izradila je Prednacrt Uredbe o tehničkim uslovima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova u vezi sa školovanjem […]

Opsirnije

Poziv za dostavljanje komentara na nacrte podzakonskih propisa Federalna uprava civilne zaštite, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), izradila je: 1) nacrt Programa obuke i osposobljavanja za dobrovoljne vatrogasce, kao i sadržaj i način polaganja stručnog ispita za dobrovoljne vatrogasace, 2) nacrt Pravilnika o […]

Opsirnije