Broj: 08-02-2-114/20 Sarajevo, 03.03.2020. godine   SAVEZ OPĆINA I GRADOVA FEDERACIJE BIH KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE – SVIMA OPĆINSKA/GRADSKA SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE putem SOG-a – SVIMA   PREDMET:  Komentare i prijedloge na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i […]

Opsirnije

Odredbom člana 158. stav (1) tačka 2) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (”Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), utvrđeno je da na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi propis o uniformi, nazivima funkcija i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama, ovlaštenja starješina tih jedinica, zaštitnoj […]

Opsirnije