Odredbom člana 158. stav (1) tačka 2) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (”Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), utvrđeno je da na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi propis o uniformi, nazivima funkcija i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama, ovlaštenja starješina tih jedinica, zaštitnoj […]

Opsirnije