Broj: 08-14/33-179/15 Sarajevo, 13.04.2015. godine Na osnovu člana 6. stav 1. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 104/14), a u skladu sa potrebama Federalne uprave civilne zaštite, direktor Federalne uprave civilne zaštite, donosi sljedeću Odluku o pismenom pozivu za dostavu ponuda.

Opsirnije

DOKUMENTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE: ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-dizel goriva lot1 ponuđaču „Hifa petrol“ doo Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-maziva za vozila,ulja za motore i hidrauliku,tečnosti za hladnjake i vjetrobranska stakla lot2 ponuđaču „Valvoson“ doo Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije broj: 08-14/33-147-2/15 od 06.04.2015. godine […]

Opsirnije

Na osnovu člana 100. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) i člana 6. stav 1. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 104/14), direktor Federalne uprave civilne zaštite, donosi:  O D L U K U 1. Prihvata […]

Opsirnije