Federalni štab civilne zaštite – pregled donešenih odluka: Na osnovu člana 18. Poslovnika o radu Federalnog štaba civilne zaštite broj 11-49/1-483-3/11 od 26.10.2011 godine, tačke X Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 4/12 i 80/13), Odluke Vlade […]

Opsirnije

Federalni štab civilne zaštite – pregled donešenih zaključaka: Na osnovu člana 19. Poslovnika o radu Federalnog štaba civilne zaštite broj 11-49/1-483-3/11 od 26.10.2011 godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine V. […]

Opsirnije

Federalni štab civilne zaštite – pregled donešenih preporuka: Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br: 39/03, 22/06 i 43/10) i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane obilnim kišnim padavinama […]

Opsirnije

Federalni štab civilne zaštite – pregled upućenih zahtjeva: U skladu sa Poslovnikom o radu Federalnog štaba civilne zaštite broj 11-49/1-483-3/11 od 26.10.2011 godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine V. broj […]

Opsirnije